[] Program Hakkında

İşletme Yönetimi Programı, 2011-2012 akademik döneminde uygulanmaya başlayan İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) projesi kapsamında, bilimin evrensel ilkeleri, Avrupa Birliği ve Yükseköğretim yeterlikler çerçevesi, mesleki ve teknolojik gelişmeler ile Yükseköğretim Kurumları’nın ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanmıştır. Programda uygulanan meslek dersleri, modüller ve seçmeli dersler belirlenirken; sektör talepleri, bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri ve talepleri dikkate alınmıştır.

Öğrencilerimiz 2 yıl sonunda 120 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik, uygulamalı, zorunlu ve seçmeli olup, işletme içi yönetim, pazarlama, insan kaynakları yönetimi, muhasebe ve bilgisayar kullanımına yönelik dersler verilmektedir. Uygulamalar ve stajlar resmi ve özel sektör çevrelerinde gerçekleştirilmektedir.

Programın hedefi, işletmelerin ve sektörün ihtiyacı olan piyasa isteklerine cevap verecek, üretim ve hizmet faaliyetlerini verimli bir şekilde yürütecek, görev aldığı işletmede işletmecilikle ilgili problem ve fırsatları tanıyabilen, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak ara eleman yetiştirmektir. Ayrıca, kaynakların nasıl planlandığını, örgütlendiğini, yönetildiğini ve denetimin nasıl gerçekleştirildiğini, kısaca tüm yönetsel fonksiyonların nasıl yürütüldüğünü kavramış, nitelikli girişimciler ve meslek elemanlarını birçok sektöre kazandırmaktır.

İşletme Yönetimi mezunları; iş yaşamı ilgili tüm özel ve kamu, üretim ve hizmet sektöründe iş bulabilmektedirler. Örnek olarak; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ile Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında yardımcı eleman, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde muhasebe elemanı olarak çalışmaktadırlar.


“İşletme” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-İktisat, Sağlık Kurumları, İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim, Sistemleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Çalıştıkları işletmelerde idari kadrolar da yöneticiliğe yükselebilirler.

[] Amaç

Küresel dünyaya ve bilişim dünyasına ayak uydurabilecek, üretken, sosyal, katılımcı, çevresi ile uyumlu, işletme içi problem ve fırsatları tanıyıp çözüm ve değerlendirme faydası üretebilen, İşletme kaynaklarını verimli kullanabilen nitelikli girişimciler ve meslek elemanları yetiştirmek.

[] Hedef

İşletmelerde verimi ve sinerjiyi artıracak, takım ruhunu yansıtacak, işletme hedeflerine katılımcı olarak yürüyebilecek, yönetimin tüm evrelerinde değer üretebilecek bireyleri, en son teknoloji en güncel bilgi kaynakları ile tartışma, sorgulama ortamında deneyim ve tecrübelerle yetiştirerek topluma ve işletmelere değer üretebilecek bireyleri kazanmak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme Yönetimi önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
İşletme Yönetimi Programı; küresel dünyaya ve bilişim dünyasına ayak uydurabilecek, üretken, sosyal, katılımcı, çevresi ile uyumlu, işletme içi problem ve fırasatları tanıyıp çözüm ve değerlendirme faydası ürettebilen, İşletme kaynaklarını verimli kullanabilen nitelikli girişimciler ve meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlayan önlisans programıdır. 
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 1 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak,
2 2 Türkçeyi iyi konuşma ve yazma konusunda temel becerileri kazanmak
3 3 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek,
4 4 İşletme içinde tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek,
5 5 İşletme ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek,
6 6 İşletme ile ilgili alanlarda bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek,
7 7 İşletme içinde öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek,
8 8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek
9 9 Alanında orta düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak,
10 10 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri ve ofis yazılımlarını kullanabilmek
11 11 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olma,
12 12 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak,
13 13 Yabancı dil (İngilizce) konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olmak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

İş yaşamı ilgili tüm özel ve kamu, üretim ve hizmet sektörü, örnek olarak; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik ile Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında yardımcı eleman, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde muhasebe elemanı işletme yönetimi mezunlarının çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler
[] Program Yapısı

İşletme Yönetim Programı öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 22’si seçmeli derslere ait olmak 93’tür. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 120 olarak belirlenmiştir.  İşletme Yönetim Programı eğitim süresi 2 yıldır.

Not: 4 yarıyılda alınması gereken tüm dersler her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS olacak şekilde Senato onayından geçen öğretim programı yer alacaktır.


[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

İşletme Yönetimi Program mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 22’si seçmeli derslere ait olmak 93’tür. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 120 olarak belirlenmiştir.İşletme Yönetimi Programı eğitim süresi 2 yıldır.

Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci,  Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. AGNO' larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Dr. Öğr. ÜyesiArifGÜNGÖR
E-Mail:arifgungor@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Kaan TÜRKAY
E-Mail:kaanturkay@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim YAZGAN
     ibrahimyazgan@duzce.edu.tr

 • Bölüm Başkanı
     Öğr. Gör. Kaan TÜRKAY
     kaanturkay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Dr. Ali Said KABAKCI
     alisaidkabakci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Kaan TÜRKAY
     kaanturkay@duzce.edu.tr