[] Program Hakkında

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Programı Programı, İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) projesi kapsamında, bilimin evrensel ilkeleri, Avrupa Birliği ve Yükseköğretim yeterlikler çerçevesi, mesleki ve teknolojik gelişmeler ile Yükseköğretim Kurumları’nın ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanmıştır.Eğitim programının hazırlanmasında; modüller ve seçmeli dersler belirlenirken, gelişen teknolojilere paralel ders içerikleri öngörülmüş, yeni dersler ilave edilmiş, bölgesel farklılıklara cevap verebilmek için seçmeli ders mantığı ile gerekli esneklik sağlanmıştır. Sektör talepleri bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri ve talepleri dikkate alınmış veaynı zamanda uluslararası denkliği sağlayabilecek bir zemin oluşturulmaya özen gösterilmiştir.

Öğrencilerimiz 2 yıl sonunda 120 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik, uygulamalı, zorunlu ve seçmeli olup, Otomotiv Teknikeri ünvanı taşıyacak bireyin vizyonu, rolü, teknik becerileri ve davranış şekilleri göz önüne alınmış, gelişen teknoloji ve piyasaya uyumluluk, ön lisans eğitiminden lisans eğitimine geçişte uyumluluk, otomotiv sektörünün  gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet  kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacına yönelik dersler verilmektedir. Uygulamalar ve stajlar için resmi ve özel otomotiv üreticileri,özel teknik eğitim merkezleri, yetkili servisler ve otomotiv işletmeleri ile işbirliği yapılmaktadır.Programın en önemli özelliği otomotiv üretimi, yan sanayi, satış sonrası ve eğitim merkezleri alanlarında çalışabilecek, öğrencileri yetiştirmek amacıyla zenginliğe sahip ders çeşitliliğinin olmasıdır. Program teorik derslerin yanı sıra mesleki eğitimin temeli uygulamalı dersler açısından zenginleştirilmiştir.Programın hedefi, değişen bilim, teknoloji, eğitim ve otomotiv alanının gereksinimleri doğrultusunda Otomotiv sektörünü oluşturan unsurları, ilgi alanlarını ve meslek alanının temel çalışma ilkelerini bilen, Sektörün gerektirdiği çağdaş bilgi ve teknolojilerin önemine sahip, üretim veya satış sonrası hizmet sektörlerinde otomotiv teknikeri olarak sorumluluğuna sahip, meslek hayatında teknik dil kullanabilen, iş hayatında meslek etiğinin önemine sahip otomotiv teknikeri yetiştirmektir.

Programı meslek liseleri “motor ve otomotiv teknolojileri” mezunları ve lise mezunu tüm öğrenciler tercih edebilirler. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının; Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Otomotiv Teknolojisi alanlarından mezun olanlar, Otomotiv Teknolojisi Programı’na “Sınavsız Geçişle” yerleşebilirler.Otomotiv Teknolojisi mezunları; Taşıt üretimi yapan şirketler, Otomotiv sektörü yan sanayi, araç muayene istasyonları, teknik eğitim merkezleri, sürücü kursları, otomotiv firmalarının yetkili servisleri, ve özel otomotiv işletmelerinde çalışabilirler. Otomotiv Programı Türkçe yürütülmektedir.

[] Amaç

Değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda, ana ve yan sanayi otomotiv fabrikalarının hemen hemen tüm kademelerinde tekniker karşılığı sayılabilecek unvan ve sorumluluklarda görev alabilecek, otomotiv sektörünün üretim ve satış sonrası hizmet birimleri olarak adlandırabileceğimiz servisler ve satış noktaları ve eğitim merkezlerinde çalışabilecek, bu birimlerde grup liderliği servis yöneticiliği, satış grup liderliği, yedek parça, servis atölyesi yöneticiliğinden, personel eğitimlerine kadar birçok alanda sorumluluk ve görev alabilecek, otomotiv alanının ara eleman ihtiyacını karşılayacak otomotiv teknikeri yetiştirmektir.

[] Hedef
Otomotiv alanında eğitimin önemini arttırmak, otomotiv eğitiminin diğer disiplinlerle ve meslek alanlarıyla olan ilişkisine dair bilinç oluşturmak, yaratıcı, güvenli, toplumsal değerleri bilen, ulusal ve uluslar arası otomotiv ve eğitim alanında öncelikle tercih edilen otomotiv teknikeri yetiştiren bir program olmak.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Otomotiv Teknolojisi önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

[] Programın Tanımı

Otomotiv Teknolojileri Programın amacı, değişen bilim, teknoloji, eğitim ve otomotiv alanının gereksinimleri doğrultusunda Otomotiv sektörünü oluşturan unsurları, ilgi alanlarını ve meslek alanının temel çalışma ilkelerini bilen, Sektörün gerektirdiği çağdaş bilgi ve teknolojilerin önemine sahip, üretim veya satış sonrası hizmet sektörlerinde otomotiv teknikeri olarak sorumluluğuna sahip, meslek hayatında teknik dil kullanabilen, iş hayatında meslek etiğinin önemine sahip otomotiv teknikeri yetiştirmektir. 

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, vatansever, Türk istiklaline düşkün ve cumhuriyetçi görüşe sahip bireyler yetiştirir,
1 Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, vatansever, Türk istiklaline düşkün ve cumhuriyetçi görüşe sahip bireyler yetiştirir,
2 Otomotiv sektörünü oluşturan unsurları, ilgi alanlarını ve meslek alanının temel çalışma ilkelerini kavrar. Sektörün gerektirdiği çağdaş bilgi ve teknolojilerin önemini kavrar.
3 Mühendis / yönetici ile genel ve teknik iletişim kurmanın gereğini bilir. Otomotiv teknikeri olarak, teknisyen ve işçilerin bilgi ve becerilerine sahip olmanın gereğini bilir.
4 Yönetim fonksiyonlarını bilir. Üretim veya satış sonrası hizmet sektörlerinde otomotiv teknikeri olarak sorumluluğunu bilir.
5 Yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda görev almanın sorumluluğunu bilir.
6 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya ekip olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini bilir. Tekniker olarak endüstrideki yerini ve hukuki sorumluluğunu bilir.
7 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilir. Meslek hayatında teknik dil kullanmanın önemini bilir.
8 Üretim ve hizmet sektörü ile ilgili temel kavramları bilir. İş hayatında meslek etiğinin önemini bilir.
9 Teknik dil kullanır, çizim yapabilir, grafik, tablo, resim okuyabilir ve analiz edebilir. Bilgisayar kullanabilir ve alanı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilir.
10 Üretim kademelerinin montaj, kalite kontrol birimlerindeki cihaz ve gereçleri kullanabilir. Ölçme ve kontrol aletlerini kullanabilir.
11 Temel tamir araç gereçlerini kullanabilir, sökme takma ve teşhis koyma, tamir etme işlerini yapabilir. Özel cihaz ve aparatları kullanabilir.
12 Mesleğiyle ilgili standartları bilir ve uygular. Satış sonrası kademelerde müşteri ile iletişim kurabilir.
13 Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilir, bilgi depolayabilir, depolanmış bilgileri kullanabilir.
14 Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilir.
15 Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenir. Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilir Planlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanır. Kendi eksikliklerini bilir ve bunları tamamlamanın yollarını araştırır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Ana ve yan sanayi otomotiv fabrikalarının hemen hemen tüm kademelerinde tekniker karşılığı sayılabilecek unvan ve sorumluluklarda görev alabilir. Otomotiv sektörünün üretim ve satış sonrası hizmet birimleri olarak adlandırabileceğimiz servisler ve satış noktaları ve eğitim merkezlerinde çalışabilir.Bu birimlerde grup liderliği servis yöneticiliği, satış grup liderliği, yedek parça, servis atölyesi yöneticiliğinden, personel eğitimlerine kadar birçok alanda sorumluluk ve görev alabilir. Araç muayene istasyonlarında amir yardımcısı ve tekniker olarak çalışabilir. Otomotiv alanının ara eleman ihtiyacını karşılayacak işletmeler çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.

[] Program Yapısı

Otomotiv Teknolojisi Programı öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 23’i seçmeli derslere ait olmak 94’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Otomotiv Teknolojisi Programı eğitim süresi 2 yıldır.

Otomotiv Teknolojisi Programı öğrencileri 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Öğrenciler stajlarını, ana ve yan sanayi otomotiv fabrikalarında, otomotiv sektörünün üretim ve satış sonrası hizmet birimleri olarak adlandırabileceğimiz servisler ve satış noktaları ve eğitim merkezlerinde, otomotiv alanının özel işletmelerinde yapabilirler.


[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders bilgi Form"'unda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

[] Mezuniyet Koşulları

Otomotiv Teknolojisi Programı mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 23’i seçmeli derslere ait olmak 94’dür. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Otomotiv Teknolojisi Programı eğitim süresi 2 yıldır.

Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci, Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. AGNO' larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü
Bu program tam zamanlıdır.
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.Ali EtemGÜREL
E-Mail:alietemgurel@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Sadık KAŞİFOĞLU
E-Mail:sadikkasifoglu@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
  • Öğretim Elemanı
       Öğr. Gör. Hüseyin AYDIN
       huseyinaydin@duzce.edu.tr