[] Program Hakkında

Makine programında; tekniker seviyesinde akademik bilgi ve mesleki uygulama yeterliklerine sahip, ulusal ve uluslararası sanayi kuruluşlarında tasarım, üretim, ar-ge alanında başarıyla görev alabilecek, takım çalışmasına yatkın,  çevreye duyarlı, sosyal ve mesleki etik bilincine sahip tekniker yetiştirilmektedir.

Makine programından mezun olan öğrenciler geleneksel imalat yöntemleri (torna, freze, Kaynak,…), bilgisayar destekli tasarım ve imalat yöntemleri (CAD-CAM, CNC,…) malzeme seçimi, teknik resim, hidrolik-pnömatik uygulamaları konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olurlar. 

[] Amaç

Sürekli gelişen bilim, teknoloji, eğitim ve imalat gereksinimlerini kavrayabilecek, üretimin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlayabilecek, tasarım, üretim ve Ar-Ge alanında yeniliklerini takip edebilecek yeteneklere haiz, birikimli, girişimci, realist düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

[] Hedef

Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, uluslararası düzeyde kurum içi eğitim veren, teknolojiyi üreten ve kullanabilen, ülkemize ve insanlığa hizmet edebilecek sorumluluk sahibi nitelikte makine teknikerlerinin yetiştirilmesinde görev almış benzer kurumlar arasında lider,  eğitim araştırma ve uygulama kurumu olmaya devam etmektir.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine önlisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programa yerleştirilirler. Öğrencilerin kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Üniversiteye ilk kayıt için her yıl; kayıt tarihi, kayıt yerleri ve istenilen belgeler, birimlere göre Rektörlük tarafından belirlenir ve ilan edilir. Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir(Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

 

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 122 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Düzce Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, Düzce Üniversitesinde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması


Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri Düzce Üniversitesi tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin Düzce Üniversitesindeki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

[] Programın Tanımı

Makine programında 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim-öğretim verilmektedir. Öğrenciler mezun olabilmek için 6 haftalık (30 iş günü) staj yapmaktadırlar. Bu programda verilen eğitim günümüz teknolojisine uygun, endüstrinin beklentilerine cevap verecek yeterlilik, esneklik ve çeşitliliğe sahiptir. Makine programında ilk iki yarıyıl dersler ortak olup, 3. ve 4. yarıyılda seçmeli ders havuzundaki derslere, istekleri ve kabiliyetleri doğrultusunda yönlendirilmektedir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Bir makine teknikeri bir sistemi tasarlayıp projelendirebilir, bilgisayar ortamında çizim yapabilir.
2 Parça için en uygun malzeme ve takımı seçebilir, işlemi planlar ve uygun bir işleme metodu ile bir takım tezgahında en ekonomik şartlarda parçaları işleyebilir.
3 CNC tezgahları için parça programlarını hazırlar ve işler.
4 Boyutsal ve açısal ölçümleri yapabilir. Tolerans tayini ve mastar boyutlandırma yapabilir.
5 Malzemeler üzerinde tahribatlı ve tahribatsız mekanik testleri yapabilir.
6 Mekanik sistemleri hidrolik ve pnömatik sistemlerle kontrol edebilir.
7 Takım halinde çalışma ve sorumluluk üstlenebilir.
8 Yönetimdeki farklı seviyedeki personelle iletişim kurabilir. Yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilir.
9 İnceleme (etüt etme, araştırma), problem tanımlama , rapor edebilme, deney ve tecrübe ile kazanılan teorik bilgileri uygulayabilme ve problemi çözme becerilerine sahiptir.
10 Yönetme kabiliyetlerini ve durum değerlendirme becerilerini geliştirir.
11 Temel fizik, termodinamik, mukavemet konularında hesaplamalar yaparak pratiğe aktarabilir.
12 CAD ve CAD-CAM paket programlarını kullanabilir.
13 Talaşlı ve talaşsız imalat tezgahları ve kaynak makinelerini kullanarak üretim yapabilir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Makine teknikeri kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak bir işletmede üretimden sorumlu mühendis ile üretimi gerçekleştiren usta/postabaşı/işçi arasında bağlantı kuran, teknik iletişimi sağlayan teknik bir personeldir. Tezgah ve işçilerin verimli çalıştırılması, hedeflenen ürün kalitesi ve standartların elde edilmesinde sorumluluk sahibidir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Mezun öğrenciler Makine Teknikeri diploması almaktadır. Eğer öğrenciler bir üst kademeye geçmek isterlerse YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girebilirler. Başarılı oldukları takdirde, belirlenen kontenjanlar dahilinde aşağıdaki bölümlerde lisans eğitimi alabilirler.

Döküm Öğretmenliği, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Gemi İnşaatı Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Kalıpçılık Öğretmenliği, Makine Mühendisliği, Makine Resim ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği, Metal Öğretmenliği, Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Öğretmenliği, Talaşlı Üretim Öğretmenliği, Tasarım Ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, Üretim Mühendisliği.

[] Program Yapısı

Öğrenci, 122 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

[] Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları ön lisans bölümüne ait programın ders planlarında yer alan dersleri, Düzce Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak başarı ile tamamlamış öğrenciler mezun sayılırlar.

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.Ali EtemGÜREL
E-Mail:alietemgurel@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Hidayet BAYRAKTAR
E-Mail:hidayetbayraktar@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Öğr. Gör. Hidayet BAYRAKTAR
     hidayetbayraktar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ARSLAN
     yusufarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hidayet BAYRAKTAR
     hidayetbayraktar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Remzi MAKAK
     remzimakak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Gülden KABAKÇI
     guldenkabakci@duzce.edu.tr