[] Program Hakkında

İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi kapsamında, beşinci seviye meslek standartlarına dayalı olarak, işgücü piyasası ile meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Öğrencilerimiz 2 yılın sonunda 122 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik, uygulamalı, zorunlu ve seçmeli olup, inşaat eğitimlerine yönelik dersler verilmektedir. Uygulamalar ve stajlar için resmi ve özel iş yerleri,  büro ve şantiyede statik veya mimari olarak yapılmaktadır.
İnşaat Teknolojisi sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile İnşaat Teknolojisi sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşen iş dünyasında rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.
İnşaat Teknolojisi sektörü bütün ekonomilerde lokomotif görevi yapmasından dolayı, her zaman önemli teşvikler ve yatırımların kaçınılmaz olduğu bir sektör olması, istihdamı da artıracaktır.
Bu program; İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi kapsamında, ulusal ve uluslararası uzmanlar, YÖK temsilcileri ve akademisyenler, MEB temsilcileri ve öğretmenler, sosyal ortaklar, iş piyasası temsilcileri ve meslek elemanları ile iş birliği içinde, pilot kurumlarda görevli öğretim elemanları ve öğretmenler tarafından geliştirilmiştir.
Program geliştirme sürecinde; iş piyasasında meslek analizi yapılmış, meslek elemanlarının yeterlikleri tespit edilmiş, yeterlikler analiz edilerek program içerikleri oluşturulmuş, İSCED’97 eğitim alanlarının sınıflamasından yararlanılarak programın genel çerçevesi belirlenmiş ve program dokümanları hazırlanmıştır. Geliştirilen program dokümanları ve gerekli açıklamalar bu kitapçık içinde yer almaktadır.

 


[] Amaç
İnşaat sektörüne kendini taşıyan, sorgulayan, fikir üreten, beraberce çalışabilen, yüksek öğrenimde hedefini belirlemiş, bu hedeflere ulaşmada stratejiler geliştiren ve Atatürk ilke ve inkılâplarına ve Atatürk milliyetçiliğine inanan, Türk milletinin; milli, manevi ve ahlaki değerlerine bağlı; ailesini, vatanını, milletini seven; Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren; uzlaşmacı ve yenilikçi bireyler olarak yetiştirmektir.
[] Hedef
Benzeri bölümler arasında; inşaat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların en çok tercih ettiği teknik elemanları yetiştiren, yükseköğrenime en fazla öğrenci gönderen bölüm olmaktır.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Teknolojisi önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Giriş koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.


[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, vatansever, Türk istiklaline düşkün ve cumhuriyetçi görüşe sahip bireyler yetiştirir.
2 Türk dilinin yapısını ve kurallarını bilmek, Türkçeyi düzgün ve etkili kullanabilir.
3 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
4 İnşaat alanındaki pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek, proje çiziminde gerekli bilgileri kavradığını göstermek
5 İnşaat alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek
6 İnşaat alanındaki yenilikleri öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek
7 İnşaat alanında, inşaat ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek
9 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
10 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte; internet teknolojileri, ofis, grafik ve proje yönetim yazılımlarını kullanabilmek
11 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak
12 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak
13 Acil Durumlarda Hastaya/Yaralıya İlk Yardım Yapmak ve çevreyi korumak
14 Teknolojik uygulamaların hukuksal sonuçları ve meslek etiği konusunda farkındalığa sahiptir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Mezunların mesleki profilleri aşağıdaki özellikleri içerir:
Eğitim sürecinde sahip olduğu bilgilerin farkında olma, iş hayatında bunları uygulama.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.

[] Program Yapısı

İnşaat Teknolojisi Programı, 100 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.    
İnşaat Teknolojisi Programı öğrencileri 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Öğrenciler stajlarını, resmi ve özel iş yerlerinde büro ve şantiyede olmak üzere mimari ya da statik proje yaparak tamamlayabilirler.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Kayıt oldukları Ön Lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş bağlı olduğu yönetmelik uyarınca not ortalaması koşulunu yerine getirmiş öğrenciler (Tüm derslerden 50 ve üzeri alan veya GANO su en az 2.00 olan öğrenciler) Ön Lisans eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.Ali EtemGÜREL
E-Mail:alietemgurel@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Tuncay KAP
E-Mail:tuncaykap@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Tuncay KAP
     tuncaykap@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Tuncay KAP
     tuncaykap@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Ümit YURT
     umityurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ömer GENÇ
     omergenc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Burak YEŞİL
     burakyesil@duzce.edu.tr