[] Program Hakkında

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programının amacı; İklimlendirme ve soğutmanın kavramları, kuralları, teorisi ve uygulamaları yanında ısıtma teknikleri ile ilgili teori ve uygulamaları hakkında endüstriye dayalı eğitim vermek ve iklimlendirme ve soğutma alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri unvanı ile ara eleman yetiştirmektir. İki yıllık ön lisans düzeyinde eğitimini tamamlayan İklimlendirme-Soğutma mezunları, bölümle ilgili sistemleri, teçhizatları kuran, işleten, koruyucu bakımını ve tamirini yapan, arıza ve sebebini teşhis eden ve düzeltici işlemleri uygulayan, doğru ve verimli çalışmayı sağlayan, envanter tutan ve parça teminini düzenleyen, işi planlayan ve uygulayan teknik bir elemandır. Öğretim sonunda "İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri" unvanı kazanılmaktadır.

[] Amaç
Alanında çağdaş teknik bilgi ve becerileri kazanmış, uygulama kabiliyeti yüksek, girişimci, takım çalışmasına yatkın, ülkemizin sanayi ve hizmet sektörünün talep ettiği nitelikli ara elemanlar yetiştirmek.
[] Hedef
Bilgi ve becerileri yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmak.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 122 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi programının amacı, nitelikli, mesleki bilgi ve beceri ile donanımlı, sorumluluk taşıyabilen, sorunlara çözüm üretebilen özgüveni tam, iş ahlakına sahip, değişimlere ve gelişmelere açık, sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede eğitimli teknik elemanlar yetiştirmektir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, vatansever, Türk istiklaline düşkün ve cumhuriyetçi görüşe sahip olur.
2 Türk dilinin yapısını ve kurallarını bilmek, Türkçeyi düzgün ve etkili kullanabilir.
3 Etkin iletişim kurabilir ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 İklimlendirme ve soğutma sistemleri ile ilgili temel kavramları, ilkeleri ve tanımlamaları bilir.
5 İklimlendirme ve soğutma alanında hazırlanmış projeleri okur, proje hazırlar ve proje çizimi yapar.
6 İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin ısı yüklerini ve sistem kapasitelerini hesaplar.
7 İlgili istemlerde kullanılacak elektrik kumanda ve otomatik kontrol devrelerini tanır ve bağlantılarını yapar.
8 Bir soğutma sisteminin tasarımını yapar, sistem boru çaplarını belirler ve bağlantılarını yapar.
9 Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerindeki kanal hesaplarını yapar, bağlantılarını tasarlar, üretir ve montajını yapar.
10 İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin test, arıza teşhisi, tamir ve koruyucu bakım işlemlerini yapar.
11 Girişimcilik ve işletmecilikle ilgili temel kavramları bilir. İş kazalarına karşı iş güvenliği konusunda önlemleri alır ve uygular.
12 Gelişen teknolojik kavramları bilir ve bu kavramlar ışığında mesleki çözümlemelerde bulunur.
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilir, mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır.
14 Doğalgaz, ısıtma ve sıhhi tesisat sistemlerini tasarlar, iklimlendirme ve soğutma sektöründeki malzemeleri tanır.
15 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini kurabilmektedir.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.
[] Program Yapısı
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı mezunu olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 24’ü seçmeli derslere ait olmak 105’tir. AKTS kredi miktarı ise 1, 3 ve 4. dönemler için 30, 2. dönem için ise 32 olmak üzere toplamda 122 olarak belirlenmiştir. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı eğitim süresi 2 yıldır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı mezunu olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 24’ü seçmeli derslere ait olmak 105’tir. AKTS kredi miktarı ise 1,3 ve 4. dönemler için 30, 2. dönemde ise 32 olmak üzere toplamda 122 olarak belirlenmiştir. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı eğitim süresi 2 yıldır. Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci, Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. AGNO' larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.Ali EtemGÜREL
E-Mail:alietemgurel@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Zafer CİNGİZ
E-Mail:zafercingiz@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Zafer CİNGİZ
     zafercingiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Ali Etem GÜREL
     alietemgurel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Remzi MAKAK
     remzimakak@duzce.edu.tr