[] Program Hakkında

Programımız 1987 yılında kurulmuştur. Aynı yıl ikinci öğretim de eğitime başlamıştır. Her yıl örgün ve 2. Öğretim olmak üzere toplam 120 öğrenci kabul etmektedir.

Öğrencilerimiz 2 yılsonunda 120 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik, uygulamalı, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Küresel bilgi çağının bir özelliği, insanların herhangi bir yerde herhangi bir vakitte, hareket halinde ya da sabit yerlerde anında iletişim kurabilme isteğidir. Programın en önemli özelliği bilgi iletişim alanında çalışabilecek teknik eleman yetiştirmesidir. Program teorik derslerin yanı sıra mesleki eğitimin temeli uygulamalı dersler açısından zenginleştirilmiştir. 

[] Amaç

Üniversitemizde ön lisans düzeyinde eğitim veren Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı, elektronik iletişim teknolojilerinde yeterli bilgiye sahip, karşılaştığı problemlere çözüm üretebilen ve analitik düşünebilen teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlar.

[] Hedef

İş ve gündelik yaşamın her alanında kullanılan haberleşme elektroniğinin teorik ve uygulamaya dayalı temellerini her yönüyle öğrencilere kazandırır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektronik Haberleşme Teknolojisi önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanı ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip olmak.
2 İş güvenliği kurallarına uyarak elektronik cihazları kullanabilme ve temel elektriksel ölçümleri yapabilme,
3 Temel elektrik devrelerini tasarlamak ve çözmek
4 Bilgisayar paket programlarını ve interneti etkin olarak kullanmak
5 Bilgisayar destekli devre tasarımı ve teknik çizim yapmak,
6 Temel analog elektronik devrelerin analizi, tasarımı ve arıza gidermesini yapmak
7 Temel sayısal elektronik devrelerin analizi, tasarımı ve arıza gidermesini yapmak
8 Temel mikrodenetleyici devreleri ve programlarının analiz ve tasarımını yapmak
9 Sayısal haberleşme sistemlerini, modülasyon/demodülasyon tekniklerini tanıyarak uygulayabilme becerisi kazandırmak
10 Analog haberleşme sistemlerini, modülasyon/demodülasyon tekniklerini tanıyarak uygulayabilme becerisi kazandırmak
11 Fiber optik haberleşmeleri, anahtarlama teknikleri ve GSM hakkında bilgi sahibi olmak
12 R/F sistemler ve televizyon sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak
13 Etik değerlere uyarak kalite yönetimini işletmelerde uygulamak ve girişimde bulunabilmek
14 Bilişim teknolojileri ile etkili iletişim kurmak ve mesleki bilgilerini geliştirmek
15 Yabancı dildeki mesleki dokümanları anlamak
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından yeterli puanı alarak ilgili Üniversitelerin kontenjan şartlarını sağlamaları durumunda Lisans programlarında öğrenim görebilirler
[] Program Yapısı
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı öğrencilerinin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 25’i seçmeli derslere ait olmak üzere 104’tür. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı eğitim süresi 2 yıldır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı mezunu olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 25’i seçmeli derslere ait olmak üzere 104’tür. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı eğitim süresi 2 yıldır. Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci, Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. AGNO' larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.Ali EtemGÜREL
E-Mail:alietemgurel@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YILDIZ
E-Mail:gokhanyildiz@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Gökhan YILDIZ
     gokhanyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Recep GÜLER
     recepguler@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Beytullah BOZALİ
     beytullahbozali@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Elif KAŞİFOĞLU
     elifkasifoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Kudret YILMAZ
     kudretyilmaz@duzce.edu.tr