[] Program Hakkında

Bu programda işletmelerde muhasebe ve muhasebecilik mesleğinde bilgisayar kullanacak eleman yetiştirilir. Bilgisayarlı muhasebe ve vergi uygulamaları alanında çalışmak isteyen kimselerin matematik ve mantık konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde uzun süre dikkatli çalışabilen, sorumluluk duygusu güçlü kimseler olması gereklidir. İkinci derece yöneticilik bilgileri ve becerileri kazandırılarak bu programdan mezun olacak elemanların özel işletme ve kuruluşlarda bu sıfatla da faaliyet göstermelerine temel oluşturmaktadır.

Çalışma alanları; özel sektöre ait kuruluşların muhasebe departmanlarında, devlet memurluğunda, özel sektörlerin idari birimlerinde görev almaları mümkün olabileceği gibi, serbest muhasebecilik yapma, lisans tamamlamayı gerçekleştirerek de mali müşavir olmaları mümkün olmaktadır. Bu programdaki iki yıllık eğitim, lisans tamamlamanın bir adımı sayıldığından söz konusu bölümün lisans tamamlaması yapıldığında, fakülte mezununun kazanmış olduğu bütün haklara da sahip olunacaktır.

Meslek eğitim süresi 2 yıl olup; eğitim süresince öğrencilere verilen zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli endüstriye dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir.

Muhasebe Meslek Elemanlarının ücretleri çalıştıkları işyerindeki bilgi, beceri ve performansına göre değişmektedir. Ücretleri genellikle asgari ücretin üzerinde olmakla beraber, işyerindeki deneyim ve performansına göre artmaktadır.

[] Amaç

İşletmelerde muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayabilecek yeteneklere haiz, birikimli, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

[] Hedef

Finansal muhasebe bilgilerini öğrenip, finansal muhasebe ile ilgi dönem içi ve dönem sonu işlemlerini teorik ve pratik olarak uygulayabilme alt yapısına sahip olan,maliyet ve finans bilgilerini kavramış ve finansal tabloları hazırlayıp analizini yapabilen ve yorumlayabilen,sosyal güvenlik işlemlerini ve vergi hesaplamalarını yapan, muhasebe belgelerini işleyip beyanname düzenleyebilen,ticari hayatta kullanılan belgeleri tanıyıp kullanabilen, muhasebe verilerinin mevzuata uygunluğunu kontrol edip değerlendirebilen,işletme yönetimi temel kavramlarını, amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini, işletme fonksiyonlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrayabilen, iletişim bilgi ve becerilerini sağlayıp sorumluluk alabilen ve alanında yenilikleri takip edebilen, Türk Hukuk Sistemini ve işletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatın temel kurallarını bilen,ekonominin temel ilke ve kavramlarına hakim, ticari hesap yapabilen,mesleki alanda uygulanan muhasebe programlarını bilgisayar ortamında kullanabilme,sayısal verilerin elde edilmesi, işlenmesi, analizi hakkında bilgi sahibi olmak,alanında bireysel çalışma becerisine sahip ve girişimcilik yeteneği kazanmış olmak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 122 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programımızın amacı, muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren, muhasebe veya müşavirlik bürolarının ve ticari firmaların muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak elemanları yetiştirmektir. Muhasebe alanındaki temel bilgileri kavrayabilme, ön muhasebe işlemlerini yapabilme, muhasebenin fonksiyonlarını ve önemini kavrayabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edilebilme, muhasebe kayıtlarını oluşturabilme becerisi, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme sürecinde finansal değerleri kullanabilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır.

 

Muhasebe ile ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme, finansal tablolardan bilânço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme amacını taşımaktadır. Vergi hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yerini, kaynakların uygulanmasını kavrayabilme, vergiye ilişkin temel kavramları, vergilendirme sürecini ortaya koymaktadır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve muhasebe mesleğinde temel kavramları kavradığını göstermek
2 İşletmeler içinde muhasebenin tanımı iyi yapılmış, muhasebe problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kaydetmeyi etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ya da düşünsel becerileri kullanarak mali ve hukuksal raporları hazırlama becerisini göstermek.
3 Muhasebe ile ilgili uygulamalı çalışmalarda arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplarla iletişime açık olmak ve takım çalışması yapabilmek
4 Muhasebe ile ilgili alanlarda bağımsız olarak öğrenmeyi gerçekleştirmek ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek
5 Muhasebe içinde öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek
6 Muhasebe ortamında sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilmek ve denetlemek
7 Muhasebe alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
8 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, internet teknolojileri, ofis, bilgisayarlı muhasebe yazılımlarını kullanabilmek ve kendini sürekli geliştirmek.
9 Muhasebe alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak,
10 Muhasebe alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği işçi sağlığı bilgisi ve bilincine sahip olmak
11 Atatürk İlkeleri İnkılâp Tarihi konusunda bilinçli ve bilgi sahibi olmak
12 Kendi adına işyeri açabilmek, işletebilmek, çalışanların performanslarını değerlendirmek ve denetlemek, girişimcilik konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Muhasebe Programı mezunları, iş dünyasında özel sektör ve kamu sektörü işletmelerinde muhasebe, finans, pazarlama departmanlarında uzman yardımcısı, araştırmacı, denetçi yardımcısı ve yönetici yardımcısı olarak çalışma imkânına sahiptirler. Aynı zamanda muhasebe bürolarında meslek elemanı olarak görev yapabilirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Muhasebe ön lisans programını başarıyla tamamlayanlar Muhasebe Meslek Elemanı olmaya hak kazanmaktadırlar.

Ayrıca, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olmaları halinde İşletme, Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-İktisat, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

[] Program Yapısı
Muhasebe programı, 85 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Programda YÖK Kanununda yer alan ortak zorunlu dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.  Öğrenciler 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Stajlarını Düzce Üniversitesi’nin Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Staj Yönergesine uygun olarak, program koordinatörlerinin onayladığı işletmelerde yapabilirler.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları programların ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve istenen diğer çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler, üniversite eğitim öğretimini tamamlamış sayılırlar.

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Dr. Öğr. ÜyesiÖmer FarukÖZGÜR
E-Mail:omerfarukozgur@duzce.edu.tr


Müdür
Doç. Dr.İBRAHİMKÜLÜNK
E-Mail:ibrahimkulunk@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. NURBANU OCAK
E-Mail:nurbanuocak@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Öğr. Gör. NURBANU OCAK
     nurbanuocak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ömer LİMANLI
     omerlimanli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Yelda ÜNVER
     yeldakale@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. NURBANU OCAK
     nurbanuocak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Şenay GÜREL
     senaygurel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Nuri Sait ALTUN
     nurisaitaltun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Tuba SAVAŞ HAYIRLI
     tubasavashayirli@duzce.edu.tr