[] Program Hakkında

Bu programın geçmişi, 1976 yılında kurulan Düzce Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü’ne dayanmaktadır. 2011 yılında ise Düzce Üniversitesi ‘ne bağlı olarak öğretime başlayan SBMYO bünyesine katılmıştır.

Meslek eğitim süresi 2 yıl olup; öğrencilerimiz 2 yılın sonunda 122 AKTS kredisi ile mezun olacaklardır. Eğitim süresince öğrencilere verilen zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra, öğrenciler 30 iş günü süreli endüstriye dayalı eğitimi (staj) başarı ile tamamlamaları gereklidir.

İşletme meslek elemanı, kamu ve özel sektör işletme ve kuruluşlarının üretim ve hizmet faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinde çalışan ara elemandır. İşletmecinin-yöneticinin denetiminde; çalıştığı kurumda, kurumun sahip olduğu para, insan gücü, araç ve gereçten en iyi biçimde yararlanmayı sağlayacak çalışma düzenini planlar, yönetim, üretim ve pazarlamada çalışmalarında, kurumun harcamalarını saptamada, muhasebe, araştırma, geliştirme ve halkla ilişkiler alanında işletmecinin verdiği görevleri yerine getirir, çalışmaları denetler.

İşletme meslek elemanlarının ücret düzeyleri kişilerin bilgi, beceri, deneyim vb. özelliklerine göre farklılık göstermekle beraber asgari ücretin üzerindedir. Ücret daha sonra gösterilen başarıya göre artma gösterebilmektedir.

Programın hedefleri; İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri ve yönetim fonksiyonlarını bilen, yönetim kademelerinin taşıması gereken sorumlulukları bilen, piyasanın ve işletmelerin özelliklerini bilen, işletmenin bütün bölümlerinde görev yapabilen, alanı ile ilgili konularda bireysel veya grup olarak çalışma yapabilen, hukuki sorumluluklarını bilen, ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları bilen, kendi adına işletme kurup çalıştırabilen, ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini bilen, mesleği ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen, etkili iletişim kurabilen mezunlar yetiştirmektir.

“İşletme” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-İktisat, Sağlık Kurumları, İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim, Sistemleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Çalıştıkları işletmelerde idari kadrolar da yöneticiliğe yükselebilirler.

[] Amaç

Ülkelerine ve dünyaya daha iyi hizmet edebilmeleri için kaliteli eğitim sağlamak, sürekli değişen, gelişen ve küreselleşen rekabet ortamında ulusal/uluslararası alanda kamu/özel sektörün ihtiyaç duyduğu, özgür düşünebilen, iletişim becerilerine ve iş ahlakına sahip, araştırmacı ve çağdaş işletmecilik bilgileriyle donatılmış girişimci, yönetici ve çözüm ortağı olarak çalışabilecek bireyler yetiştirmektir.

[] Hedef

İş dünyasının beklentilerine uygun kalite ve yeterlikte elemanlar yetiştiren, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeydeki mesleki eğitim projeleri ve işbirlikleri ile ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayan,  tercih edilen lider bir program olmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme Yönetimi önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Ülkelerine ve dünyaya daha iyi hizmet edebilmeleri için kaliteli eğitim sağlamak, sürekli değişen, gelişen ve küreselleşen rekabet ortamında ulusal/uluslararası alanda kamu/özel sektörün ihtiyaç duyduğu, özgür düşünebilen, iletişim becerilerine ve iş ahlakına sahip, araştırmacı ve çağdaş işletmecilik bilgileriyle donatılmış girişimci, yönetici ve çözüm ortağı olarak çalışabilecek bireyler yetiştirmektir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
3 PY 3 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
4 Alanı ile ilgili fizibilite çalışması yürütme ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak
5 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmakAlanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
6 Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak
8 Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, vatansever, Türk istiklaline düşkün, cumhuriyetçi, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
9 İş hukuku ve sosyal güvenlik bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
10 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
11 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak.
12 Kendi adına işyeri açabilmek, işletebilmek, çalışanların performanslarını değerlendirmek ve denetlemek, girişimcilik konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
İşletme Yönetimi Programı mezunları, iş dünyasında özel sektör ve kamu sektörü işletmelerinde pazarlama, finans, muhasebe, halkla ilişkiler, insan kaynakları ve üretim planlama departmanlarında uzman yardımcısı, araştırmacı, denetçi yardımcısı ve yönetici yardımcısı olarak çalışma imkânına sahiptirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca lisans programına devam edebilirler.

[] Program Yapısı
İşletme Yönetimi Programı öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 22’i seçmeli derslere ait olmak 84’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 120 olarak belirlenmiştir. İşletme Yönetimi Programı eğitim süresi 2 yıldır.

I. YARIYIL

II. YARIYIL

KODU

ADI

T

U

T

AKTS

KODU

ADI

T

U

T

AKTS

AIB1101

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar.- I

2

0

2

2

AIB1102

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar.- II

2

0

2

2

ISL1111

Genel Hukuk Bilgisi

2

0

2

3

ISL1612

Bilgisayar Büro Programları

2

0

2

3

ISL1211

İktisada Giriş

2

0

2

3

ISL1412

Dönem Sonu Muhasebe İşl.

3

1

4

5

ISL1311

Genel İşletme

3

0

3

5

ISL1522

İstatistik

1

1

2

4

ISL1411

Genel Muhasebe

3

1

4

5

ISL1312

İşl.

Becerileri Grup Çalışması

2

0

2

3

ISL1511

Matematik

3

1

4

5

ISL1212

Makro İktisat

2

0

2

3

ISL1611

Bilgisayara Giriş

2

0

2

3

ISL1112

Ticaret Hukuku Bilgisi

2

0

2

3

TDB1121

Türk Dili - I

2

0

2

2

ISL1512

Ticari Matematik

2

0

2

3

YDB1101

İngilizce - I

2

0

2

2

TDB1122

Türk Dili - II

2

0

2

2

TOPLAM

20

2

22

30

ING1102

İngilizce - II

2

0

2

2

TOPLAM

20

2

22

30

III. YARIYIL

IV. YARIYIL

ISL2413

Bilgisayarlı Muhasebe

3

1

4

5

ISL2314

İnsan Kaynakları Yönetimi

2

1

3

3

ISL2313

Pazarlama İlkeleri

2

1

3

4

ISL2324

Üretim Yönetimi

2

1

3

4

ISL2323

Yönetim Organizasyon

2

0

2

3

ISL2114

Türk Vergi Sistemi

2

1

3

4

SEÇMELİ - 1

2

3

ISL2304

Endüstriye Dayalı Öğr. (EDÖ)

0

0

0

4

SEÇMELİ - 2

2

3

SEÇMELİ - 1

2

3

SEÇMELİ - 3

2

3

SEÇMELİ - 2

2

3

SEÇMELİ - 4

2

3

SEÇMELİ - 3

2

3

SEÇMELİ - 5

2

3

SEÇMELİ - 4

2

3

SEÇMELİ - 6

2

3

SEÇMELİ - 5

2

3

TOPLAM

21

30

TOPLAM

20

30

SEÇMELİ DERSLER

SEÇMELİ DERSLER

ISL2113

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

2

0

2

3

ISL2334

Yönlendirilmiş Çalışma

1

1

2

3

ISL2123

Vergi Hukuku

2

0

2

3

ISL2214

Türkiye Ekonomisi

2

0

2

3

ISL2213

Kamu Mâliyesi

2

0

2

3

ISL2414

Yönetim muhasebesi

2

0

2

3

ISL2223

Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

2

0

2

3

ISL2614

Mesleki Yabancı Dil - II

2

0

2

3

ISL2233

Elektronik Ticaret

2

0

2

3

ISL2354

Satış Yönetimi

2

0

2

3

ISL2333

Kalite Yönetimi

2

0

2

3

ISL2424

Muhasebe Standartları

2

0

2

3

ISL2343

Davranış Bilimleri

2

0

2

3

ISL2434

Dış Tic. İlemleri Muhasebesi

2

0

2

3

ISL2353

Halkla İlişkiler

2

0

2

3

ISL2364

Girişimcilik

2

0

2

3

ISL2363

İletişim Teknikleri

2

0

2

3

ISL2444

Muhasebe Denetimi

2

0

2

3

ISL2373

Sigortacılık

2_

0_

2_

3

ISL2454

Mali Tablolar Analizi

2_

0_

2_

3

ISL2383

Perakendeciliğe Giriş

2

0

2

3

ISL2374

Perakendecilik ve Mağaza Yön.

2

0

2

3

ISL2423

Şirketler Muhasebesi

1

1

2

3

ISL2384

Genel ve Teknik İletişim

2

0

2

3

ISL2433

Finansal Yönetim

2

0

2

3

ISL2464

Bilgisayarlı Muhasebe - II

1

1

2

3

ISL2443

Finansal Yatırım Araçları

2

0

2

3

ISL2394

Müşteri İlişkileri Yönetimi

2

0

2

3

ISL2623

Tüketici Davranışları

2

0

2

3

ISL2124

İş Hukuku Uygulamaları

1

1

2

3

ISL2633

Kamu Yönetimi

2

0

2

3

ISL2124

İş Hukuku Uygulamaları

1

1

2

3

ISL2453

Maliyet Muhasebesi

2

0

2

3

ISL2613

Mesleki Yab. Dil - I

2

0

2

3Zorunlu Staj Süresi Mezuniyet Toplam AKTS

1. YY

30

2. YY

30

3. YY

30

4. YY

30


[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Önlisans Bologna Mezuniyet Koşulları:
İşletme Yönetimi Programı mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 22’i seçmeli derslere ait olmak 84.’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 120 olarak belirlenmiştir. İşletme Yönetimi Programı eğitim süresi 2 yıldır. Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci, Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30. iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. AGNO' larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Dr. Öğr. ÜyesiÖmer FarukÖZGÜR
E-Mail:omerfarukozgur@duzce.edu.tr


Müdür
Doç. Dr.İBRAHİMKÜLÜNK
E-Mail:ibrahimkulunk@duzce.edu.tr


[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ömer BOSNALI
     omerbosnali@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Buşra KESİCİ
     busrakesici@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Şenay GÜREL
     senaygurel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. NURBANU OCAK
     nurbanuocak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Sinan ÇIKMAK
     sinancikmak@duzce.edu.tr