[] Program Hakkında

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Elektrik programının hedefi, elektrik teknolojisi alanında sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde mesleki yetkinlikleri kazanmış nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektedir.

Programda uygulanan meslek ve seçmeli dersler belirlenmesinde; sektör talepleri, bölgesel ihtiyaçlar ve eğitim kurumunun koşulları dikkate alınmıştır. Eğitim hem teorik hem de uygulamalı olarak yapılmaktadır. Elektrik programında birinci ve ikinci öğretimde eğitim verilmektedir. Elektrik programının eğitim süresi: 2 yıl (4 yarıyıl) dır. Program 4 yarıyılda 120 kredilik (AKTS) zorunlu ve seçmeli derslerin başarılmasıyla ve 30 iş günü endüstri staj çalışmasının yapılmasıyla tamamlanmaktadır.

Elektrik programının mezunları "Elektrik Teknikeri" unvanı alır. Elektrik programı Türkçe yürütülmektedir.

[] Amaç

Alanında çağdaş teknik bilgi ve becerileri kazanmış, uygulama kabiliyeti yüksek, girişimci, takım çalışmasına yatkın, ülkemizin sanayi ve hizmet sektörünün talep ettiği nitelikli ara elemanlar yetiştirmek.

[] Hedef

Bilgi ve becerileri yüksek, mesleğin gereklerini en üst düzeyde uygulayabilen, nitelikli ara elemanlar yetiştiren ayrıcalıklı bir program olmak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Elektrik  programının amacı, nitelikli, mesleki bilgi ve beceri ile donanımlı, sorumluluk taşıyabilen, sorunlara çözüm üretebilen özgüveni tam, iş ahlakına sahip, değişimlere ve gelişmelere açık, sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede eğitimli teknik elemanlar yetiştirmektir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Matematik, fen, bilgisayar bilimleri ve elektrik alanıyla ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 Doğru ve alternatif akımda kullanılan devre elemanlarını tanır ve devre çözümlerini yapar.
3 Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi, sarım şekilleri ve devreye bağlantılarını bilir.
4 Bilgisayar destekli devre tasarımı ve teknik çizim yapabilir.
5 Temel elektronik ve güç elektroniği elemanlarının çalışmasını bilir ve devre tasarımlarını yapar.
6 Otomatik kumanda sistemlerinin temel kavram ve elemanlarını bilir. PLC cihazları ile kumanda ve kontrol devrelerini çalıştırabilir.
7 Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı temel kavramlarını bilir.
8 Uygulama alanlarında etkin çözümler üretir.
9 Elektrik alanındaki uygulamalar için gerekli teknikleri ve aygıtları etkin şekilde kullanır.
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve yeni teknolojiler konularında gelişmeleri izleme becerisine sahip olur.
11 Etkin iletişim kurabilir ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 Bireysel sorumluluk alır ve takım çalışmasına yatkındır.
13 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanır.
14 İş güvenliği, işçi sağlığı, iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
15 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci taşır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

Program yeterlilikleri ilişkisi ekteki dosyada verilmiştir;Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Elektrik Programı mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini kurabilmektedir.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.

[] Program Yapısı
Elektrik Programı öğrencilerinin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 28’i seçmeli derslere ait olmak 104’tür. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Elektrik Programı eğitim süresi 2 yıldır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Elektrik Programı mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 28’i seçmeli derslere ait olmak 104’tür. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Elektrik Programı eğitim süresi 2 yıldır. Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci, Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. AGNO' larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.Ali EtemGÜREL
E-Mail:alietemgurel@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Zafer CİNGİZ
E-Mail:zafercingiz@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Zafer CİNGİZ
     zafercingiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Zafer CİNGİZ
     zafercingiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Beytullah BOZALİ
     beytullahbozali@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Gülsüm YILDIRIZ
     gulsumyildiriz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hüsrev YILDIZ
     husrevyildiz@duzce.edu.tr