[] Program Hakkında
Bölüm;

Turizm sektörünün ihitiyaç duyduğu nitelikli insan kaynaklarının yetişmesini sağlamak,
Eğitim ve Öğretim Programlarının Kalitesini Artırmak ve Sürekliliğini Sağlamak,
Eğitim ve Öğretim Programlarının AB ile Uyumunu Sağlamak,

İlimizin ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak,
Kurumsallaşmayı Sağlamak,
Paydaşlarla sağlıklı ve sürekli ilişkiler kurmak olmak üzere kurulmuştur.
[] Amaç

PÖA1: Turizm endüstrisinin gereksinim duyduğu donanımlı yönetici adaylarının yetiştirilmesi

PÖA2: Turizm öğrencilerini girişimciliğe teşvik ederek, girişimciliğin risklerinin farkında olan bireyler olarak kendi işyerlerini açmalarını sağlamak

PÖA3: Sektörün ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirerek tüm paydaşlar için değer üretmek

[] Hedef

Türkiye'nin ve dünyanın alanında tanınan ve saygı gören lider programlarından biri olmaktır.


[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Turizm işletmeciliği bölümü; turizm sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün sağlanması, özellikle yabancı dil eğitimi konusunda yeterli düzeyde eğitim almış personelin sektörde devamlılığının sağlanmasıdır. Bunun yanında AB ile uyumlaştırma çalışmaları ve bölgesel gelişimin sağlanması amacıyla projelerin gerçekleştirilmesi ile kurumsallaşma ve bölge halkı ile entegrasyonun sağlanması amaç edinilmiştir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Turizm işletmeciliği ile ilgili kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgiye sahiptir.
2 Turizm sektörünün yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibidir.
3 Dünyadaki ve Türkiye’deki turistik değerleri bilir, bu değerleri turizm arzı ve talebi açısından değerlendirir.
4 Turizm işletmelerini (otel işletmesi, seyahat işletmesi, yiyecek içecek işletmesi vb) etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim kuram ve uygulamalarını bilir ve uygular.
5 Türkiye ve dünya ekonomisi ve turizmindeki gelişmeleri izleyerek geleceğe ilişkin tahminlerde bulunabilir.
6 Turizm işletmelerinde hizmet sunum süreçlerini bilir ve misafir memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 İngilizce dilinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
8 İngilizce dışındaki, yabancı dil/dillerde temel düzeyde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri gösterir.
9 Farklı kültürleri tanır, anlar; misafirler ve işbirliği yaptığı kişilerle etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir.
10 Araştırma yapma ve proje önerisi üretme süreci ile ilgili temel düzeyde bilgi sahibidir.
11 Alanıyla ilgili edindiği teorik ve pratik deneyimle; bilgiye ulaşma, analiz, sentez ve yorumlama, sorunlara çözüm üretme becerisine sahiptir.
12 Alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojileri, yazılımları, araç-gereçlerin kullanır ve gerektiğinde bakımını yapar.
13 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir, mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahiptir.
14 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, kişisel ve mesleki gelişimini sürekli kılar; sorumluluk alarak ekip halinde ve bağımsız şekilde çalışır.
15 Turizm sektörünün gerektirdiği kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme özen gösterir.
16 Birleşmiş Milletler Sürdürebilir Kalkınma Amaçlarından (BM SKA) [1)yoksulluk, 2)açlık,3) sağlıklı ve kaliteli yaşam, 4)nitelikli eğitim, 5)cinsiyet eşitliği, 6)temiz su ve sanitasyon, 7)erişilebilir temiz enerji, 8)insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, 9)sanayi, yenilikçilik ve alt yapı, 10)eşitsizliklerin azaltımı, 11)sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, 12)sorumlu tüketim ve üretim, 13)iklim eylemi, 14)sudaki yaşam, 15)karasal yaşam, 16) barış, adalet ve güçlü kurumlar, 17)amaçlar için ortak çaba] en az biri hakkında farkındalığa sahiptir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Bu bölümden mezun olanlar özellikle şu işletmelerde çalışma imkanı bulmaktadırlar;
Otel işletmeleri,
Seyahat acenteleri,
Ulaştırma işletmeleri,
Marina İşletmeleri
Yiyecek içecek işletmeleri ve
Eğlence ve rekreasyon işletmeleri.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programı başarı ile tamamlayanlar, Turizm alanında yüksek lisans programlarına başvurabilirler.
[] Program Yapısı

Program bölümdeki ve ihtiyaç görüldüğü durumlarda dışarıdan temin edilen öğretim elemanlarıyla yürütülmektedir. Dersler ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından belirlenen kriterler ve metotlar çerçevesinde yürütülmektedir. Lisans öğrencileri mezun olabilmek için Üniversitemiz Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin 36. maddesinde belirtilen koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
2.50 not ortalamasına sahip olmak,
Bölümde 240 AKTS lik ders almış olmak.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür Vekili
Prof. Dr.MuammerMESCİ
E-Mail:muammermesci@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Muammer MESCİ
E-Mail:muammermesci@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. Yıldırım YILDIRIM
E-Mail:yildirimyildirim@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Muammer MESCİ
     muammermesci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Muammer MESCİ
     muammermesci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yıldırım YILDIRIM
     yildirimyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Erkan TAŞKIRAN
     erkantaskiran@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Zeynep MESCİ
     zeynepmesci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ramazan KAYA
     ramazankaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZTÜRK
     emrahozturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Arif GÜNGÖR
     arifgungor@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Seyda FAİKOĞLU
     seydafaikoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇETİNKAYA
     alicetinkaya@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Doç. Dr. Yıldırım YILDIRIM
     yildirimyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Ar. Gör. Dr. Selma GÜLTEKİN
     selmagultekin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Atıf AKKİL
     atifakkil@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Vedat KAYIŞ
     vedatkayis@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ali BOLAT
     alibolat@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Fırat ATBAŞ
     firatatbas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Fırat ATBAŞ
     firatatbas@duzce.edu.tr