[] Program Hakkında

    KMYO Acil Durum ve Afet Yönetimi Ön Lisans Programı afet tehlike ve risk değerlendirme, risk ve zarar azaltma, afete hazırlık, afete müdahale ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde acil durum ve afet planlaması, olay yeri yönetimi, koordinasyon, lojistik birimleri başta olmak üzere acil durum ve afet yönetiminde etkin görev alabilecek teknik bilgiye ve uygulama deneyimine sahip ara elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

[] Amaç

Afet ve acil durumlarda yapılan çalışmaların sürdürülebilir olmasını esas alan, risk yönetimi odaklı, kriz yönetimi, güvenirliliğe özen gösteren ve afet kültürünün oluşturulmasında görev alan bir program olmayı öngörmektedir.

[] Hedef

Afetlerin gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğu gerçeğinden hareketle, afet zararlarını ve etkilerini azaltmayı, önlemlerini almayı amaçlayan Acil Durum ve Afet Yönetimi programı misyonunu; “Afet Kültürünü Oluşturma” şeklinde belirlemiştir. Depremler, seller, heyelanlar, kaya düşmeleri, kuraklıklar, fırtınalar, tsunamiler ve diğer birçok afetin insanlar, çevre ve ekonomi üzerinde yıkıcı etkileri vardır. Yıkıcı etkilere karşı insanların ayağa kalkma dirençliliğini artırmak mümkündür. Söz konusu dirençliliğin artırılması afetlerin etkilerini, zararlarını en aza indirecek ve afet sonrası toplumun ayağa kalkma süresini minimize edecektir. Acil Durum ve Afet Yönetimi misyonunu bu bakış açısıyla belirlemiştir.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, tekniker derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
ÖSYM (TYT) puanı ile program öğrenci kabul eder. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 122 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

    Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı, 2016 yılında Düzce Üniversitesi, Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü bünyesinde kurulmuştur. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu’nda eğitim-öğretime başlamıştır. Bu programın amacı, iki yıllık (dört yarıyıl) ön lisans öğrenimi kapsamında ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. maddesi ile 5. maddesinin a ve b bentlerinde belirtilen ana ilkeler doğrultusunda, ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ alanında eğitim almış uzman personele olan ihtiyacı karşılamak üzere, her türlü acil durum merkezleri, sivil savunma ekipleri, itfaiye teşkilatları, ilgili kamu kurum-kuruluşları ve özellikle AFAD bünyesinde uzman pozisyonlarında görev alabilecek, bu alanda uygulanan temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektirdiği eğitimi verebilen, görev alacağı birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman eleman yetiştirmektir. Birinci öğretim kapsamında Türkçe ve örgün eğitim verilmektedir. 30 günlük staj uygulaması ile bireye verilen teorik eğitimin uygulamaya dökülerek mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanması ve kolay adapte olabilmesi amaçlanmaktadır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Acil Durum ve Afet Yönetimi için rapor tutma
2 Bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
4 Proje yönetimi, sorumluluk ve hesap verebilme konularında bilinçli olma
5 Toplumla iletişim kurma becerisi kazanma.
6 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
7 Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak
8 Takım ruhu ile çalışabilme yeteneğini geliştirme.
9 Afet ve Acil Durumlarda nasıl hareket edilebileceğini bilen, doğru tutum ve davranışları sergileyebilecek
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

1- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

2- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.

3- Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.

4- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

5- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

6- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

7- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

8- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

9- Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.

10- Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Acil Durum ve Afet Yönetimi programından mezun olanlar, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda Afet ve Acil Durum Başkanlığına bağlı il müdürlüklerinde, Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezlerinde, itfaiye teşkilatlarında, sivil savunma arama ve kurtarma birliklerinde, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında afet yönetimiyle ilgili alanlarda, kamu kurum ve kuruluşları (hastane, okullar, ? vb) ile yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda afet yönetimiyle ilgili organizasyonlarda çalışma imkânı bulabilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
 • Program öğrencilerinin yatay ve dikey geçişleri YÖK’ün mezuniyet tarihlerindeki ilgili mevzuatı doğrultusunda mümkün olacaktır. 2019 yılı itibarıyla ön lisans mezuniyet alanlarına göre Acil Durum ve Afet Yönetimi programı mezunlarının Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek geçiş yapabileceği lisans programları şunlardır:
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
[] Program Yapısı
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı, 107 kredi ve 122 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
 • Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı öğrencileri 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar. 
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
[] Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları önlisans  programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar.

[] Eğitim Türü
Önlisans ve dengi
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Öğr. Gör.HüseyinAYDIN
E-Mail:huseyinaydin@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Ali KURU
E-Mail:alikuru@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Öğr. Gör. Ali KURU
     alikuru@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Mehmet Şirin YILDIZ
     mehmetsirinyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ali KURU
     alikuru@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Gülden KILIÇ
     guldenkilic@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. İhsan Korhan BAŞER
     ihsankorhanbaser@duzce.edu.tr