[] Program Hakkında

Laborant ve Veteriner Sağlık programı Düzce üniversitesi, Çilimli Meslek Yüksekokulunda 2019-2020 eğitim öğretim yılında açıldı. Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Ayrıca Veteriner sağlık meslek liselerinden sınavsız geçiş yapılabilmektedir. Laborant ve Veteriner Sağlık alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. Mezun öğrenciler üniversitelerin ilgili bölümlerine geçiş yapabilirler (Veteriner Fakültesi).

Mezun öğrenciler ayrıca hayvancılık işletmeleri, hayvan hastaneleri, özel veteriner klinikleri, Tarım Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri, TİGEM işletmeleri, yem Fabrikaları, özel ve resmi veteriner laboratuvarları, hayvanat bahçeleri, veteriner ilaç sanayi, veteriner sağlık ve bakım ürünleri sektörü gibi yerlerde iş imkanına sahip olabilirler.

[] Amaç

Mezun olacak öğrencilere, hayvan hastalıkları teşhis laboratuarlarında , endüstriyel anlamda üretim yapan modern hayvancılık işletmelerinde, , pet kliniklerinde, yem fabrikalarında, aldıkları bilgi birikimi ile üretim ve kalite kontrol laboratuarları ve havyan sağlığı alanlarında Veteriner sağlık teknikeri olarak çalışabilecek deneyimi kazandırmak hedefimizdir.


[] Hedef
Hayvan sağlığı ve laboratuar hizmetleri konusunda uygulamalı eğitim vererek konusunda deneyimli tekniker yetiştirmektir. Biyogüvenlik uygulamaları ön planda tutularak et, süt , kanatlı ve pet hayvancılığı  konusunda teorik ve pratik bilgilerle öğrencilerin donatıldığı bir eğitim vermektir.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Veteriner bölümü alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Laborant ve Veteriner Sağlık alanında önlisans derecesine sahip olunur.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Ön Lisans
[] Kayıt Kabul Şartları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Laborant ve Veteriner Sağlık alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
[] Programın Tanımı

Laborant ve Veteriner Sağlık programının amacı hayvan sağlığı ve laboratuar konusunda teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış teknik eleman yetiştirmektir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek
2 Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak
3 Mikrobiyolojik ,biyokimyasal,parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulamak
4 Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak
5 Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak
6 Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek
7 Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak
8 Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek
9 Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak
10 Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek
11 Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak
12 Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Mezun öğrenciler, hayvancılık işletmeleri, hayvan hastaneleri, özel veteriner klinikleri, Tarım Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri, TİGEM işletmeleri, yem fabrikaları, özel ve resmi veteriner laboratuvarları, hayvanat bahçeleri, veteriner ilaç sanayi, veteriner sağlık ve bakım ürünleri sektörü gibi yerlerde iş imkanına sahip olabilirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Öniisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavı ile Veteriner Fakültelerine geçiş yapabilirler.
[] Program Yapısı
Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 120 AKTS kredisi ile düzenlenmiştir.

Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.

Program öğrencileri 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
 Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınava ve 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da dahil olabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
[] Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
[] Eğitim Türü
Yüz yüze , örgün eğitim 
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Dr. Öğr. ÜyesiİlkayERTURAN
E-Mail:ilkayerturan@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi TOLGA ALTAŞ
E-Mail:tolgaaltas@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi TOLGA ALTAŞ
     tolgaaltas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Yılmaz ŞAYAN
     yilmazsayan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi TOLGA ALTAŞ
     tolgaaltas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ayşegül AYDIN
     aysegulaydin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Atakan TEPE
     atakantepe@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Dr. Öğr. Üyesi TOLGA ALTAŞ
     tolgaaltas@duzce.edu.tr