[] Program Hakkında

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulan Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, 2018-2019 akademik yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, hem kuramsal hem uygulama alanlarda uluslararası standartlarda eğitim vermeyi amaçlamaktadır.  Bundan dolayı verimlilik odaklı çalışma programı yenilenebilir, güncellenebilir bir esnekliğe sahiptir. Bölümümüz, 4 Profesör, 1 Doçent, 4 Dr. Öğr. Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisinden oluşan akademik kadroya sahiptir.

[] Amaç

Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü, sinema alanında kuramsal ve teknik bilgiye sahip, teknoloji ve estetiği bir arada kullanabilen, sanat, sinema ve televizyon alanında dünyayı ve güncel gelişmeleri takip eden, mesleki prensiplere bağlı, senaryo yazarı, kameraman, kurgu elemanı, görüntü yönetmeni ve yönetmen gibi pozisyonlarda üretim yapabilecek yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlar.


[] Hedef

Sinema ve televizyon sektörünün ihtiyaç duyabileceği tüm alanlarda çalışabilecek sanatsal ve teknik donanıma sahip mezunların verildiği Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde, ulusal ve uluslararası ödüller alacak işler yapabilecek, sanatsal yetenekleri ve projelerinin kalitesi ile dikkat çeken isimler yetiştirmek hedeflenmektedir. Sinema ve televizyon sektöründeki gelişen teknolojiyi takip eden ve adapte olabilen genç nesillerin yetiştirildiği bölümde, yenilikçi, girişimci, ülkesini ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil edecek genç yeteneklerin yetiştirilmesi bölümün hedefleri arasında yer almaktadır.


[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında lisans derecesi

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program lisans derecesinde eğitim vermektedir.

[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.


Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).


Genel Akademik Değişim Praotokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (paydaş) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar. Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
[] Programın Tanımı

​4 Yıllık Lisans Programı

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Sinema ve televizyon sektörleri ile alakalı kavramları tanımlar.
2 Sinema ve televizyon alanlarındaki hem temel hem de yeni kuramsal yönelimlere ve kavramlara hâkim olarak bu bilgilerin uygulama alanlarındaki yansımasını tartışır.
3 Sinema, televizyon, medya ve iletişim alanlarının tarihsel sürecini kavrayarak günümüzün sektör yönelimleri ile karşılaştırır.
4 Alanında kullanılan teknik malzemelerin yapısına ve çalışma prensibine dair bilgiye sahip olur, yeni yönelimler doğrultusunda geliştirilen güncel malzemeyi takip eder ve bu bilgisini kendi çalışmalarına yansıtarak uygular.
5 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak çalışmaları sırasında elde ettiği verileri analiz edebilir ve araştırmalara, kanıtlara dayalı çözüm üretebilir.
6 Sinema ve televizyon sektörlerinin meslek alanlarına yönelik edindiği teorik bilgisini uygulama yöntemleri ile bir araya getirir.
7 Sinema ve televizyon alanlarının diğer disiplinler ile olan ilişkisi arasında bağ kurarak ortak çalışmalar geliştirir.
8 Takip ettiği yenilikleri sorgulayarak sinema ve televizyon alanlarında kendi yönelimini keşfeder.
9 Ulusal ve uluslararası sinema gösterimlerine, festivallere, yarışmalara ve benzer organizasyonlara katılarak bilgilerini, becerilerini etkin kullanma ve paylaşma imkânı yaratır.
10 Sinema ve televizyon alanlarındaki etik değerleri anlar ve bunları çalışma ortamında uygular.
11 Sinema ve televizyon alanında çalışan bireyleri bir araya getiren organizasyonlar düzenler ve sahip olduğu birikimi yansıtma-tartışma ortamı oluşturur.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Bölümden mezun olan öğrenciler, radyo-televizyon kurumlarında program yapımcısı, program yönetmeni, kameraman, editör, yayın yönetmeni, sunucu, fotoğrafçı ve senaryo yazarı; sinema sektöründe, film yapımcısı, film yönetmeni, görüntü yönetmeni, senarist, kameraman olarak çalışabilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Lisans derecesini hak eden öğrenciler yüksek lisans programlarına başvurabilirler.

[] Program Yapısı

Radyo, Televizyon ve Sinema Lisans Programı zorunlu dersler yerel kredi toplamı: 138,  Toplam AKTS: 182
Seçmeli dersler yerel kredi toplamı: 30, AKTS toplamı: 58 
Mezuniyet için gerekli minimum yerel kredi: 168, Toplam AKTS: 240 

* Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır. 
* Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4 yıllık (8 Dönemlik) Lisans Programında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri tamamlayarak 240 AKTS alan öğrenciler mezun olmuş sayılır.

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.Kazım ÖzkanERTÜRK
E-Mail:ozkanerturk@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Kazım Özkan ERTÜRK
E-Mail:ozkanerturk@duzce.edu.tr
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ayla KANBUR
E-Mail:aylakanbur@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Ayla KANBUR
     aylakanbur@duzce.edu.tr

 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Kazım Özkan ERTÜRK
     ozkanerturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Selma KÖKSAL
     selmakoksal@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Fatma GÜRSES
     fatmagurses@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ayla KANBUR
     aylakanbur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Tunç YILDIRIM
     tuncyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Evren GÜNEVİ USLU
     evrenguneviuslu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet CEYHAN
     mehmetceyhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emrah ERKANI
     mehmeterkani@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Öğr. Gör. Murat USLU
     muratuslu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Selim BEYAZYÜZ
     selimbeyazyuz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Miray Dizem YILMAZ
     miraydizemyilmaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Rana ANTEPLİ
     ranaantepli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Gülizar ÖZTÜRK
     gulizarozturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Erdem YEDEKCİ
     

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Korhan TOPCU
     korhantopcu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Engin DAĞDEVİREN
     engindagdeviren@duzce.edu.tr