[] Program Hakkında
Toplumsal yaşamın temelini Sanat ve Tasarım oluşturmaktadır. Bu durum tarihsel bir sürecin sonucudur. İç Mekân Tasarımı da bu alanın içindedir. Günümüzde insanlar yaşadıkları mekânları estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve kullanmaktadır. Değişen tüketici ihtiyaç ve gereksinimleri; iç mekân tasarımı alanlarında faaliyet gösteren sektörde yer edinmek isteyen işletmelerin üretim sistemlerinde "alternatif sanat ve tasarım" ürünlerinin üretimini artırmaktadır. Kalite ve rekabetin oldukça yoğun yaşandığı, tüketici ihtiyaçlarının değiştiği günümüzde İç Mekân Tasarımı alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır. Bölümümüzün amacı; sanat ve teknolojiyi kullanarak, binaların iç kısımlarının düzenlenmesi amacıyla teknik çizim yapabilen, tasarladığı mekânların gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve teknik donanımı edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde, çağdaş tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 
[] Amaç
İç Mekân Tasarımı Programı, mekânları estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kullanıcının kültür ve geleneklerine ait, özgün tasarımları geliştirmekte uzman, teknik, sanat alanlarında disiplinler arası işbirliği kurabilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, etik değerlerine bağlı mekân tasarımı üzerine uzmanlaşmış bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Çağdaş bilimsel araştırma, uygulama ve öğretim ortamının oluşturulması, programımızın her zaman bağlı kalacağı bir misyon olacaktır. Araştırıcı, girişimci, sorgulayıcı ve analitik düşünce gücü gelişmiş, mesleğine ve yeteneklerini geliştirmeye kendisini adamış, tasarımcılar yetiştirmek programımızın ana hedeflerindendir.
[] Hedef
İç Mekân Tasarımı Programı, mekânları estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kullanıcının kültür ve geleneklerine ait, özgün tasarımları geliştirmekte uzman, teknik, sanat alanlarında disiplinler arası işbirliği kurabilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, etik değerlerine bağlı mekân tasarımı üzerine uzmanlaşmış bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Çağdaş bilimsel araştırma, uygulama ve öğretim ortamının oluşturulması, programımızın her zaman bağlı kalacağı bir misyon olacaktır. Araştırıcı, girişimci, sorgulayıcı ve analitik düşünce gücü gelişmiş, mesleğine ve yeteneklerini geliştirmeye kendisini adamış, tasarımcılar yetiştirmek programımızın ana hedeflerindendir.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İç Mekan Tasarımcısı olarak Ön Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, ön-lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 

[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Üniversitemizde programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Düzce Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
[] Programın Tanımı

İç Mekan Tasarımı, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültürel ve tarihsel bir sürecin ürünüdür. Sanat ve estetik olgularının, gündelik hayatın içerisine entegre edildiği formlardan biri olan iç mekan tasarımı, insan hayatının büyük bir çoğunluğunun geçtiği mekanları, işlevsellik, estetik ve teknolojik özellikleri açısından geliştirmeyi amaçlayan son derece güncel bir alandır. Günümüzde, rekabetin oldukça yoğun yaşanması ve tüketici ihtiyaçlarının sürekli değişmesi sebebi ile iç mekân tasarımı alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır.Düzce Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Programı, hızla değişen iç mekanlar için tasarımı ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, uygulama ve üretim kısmında ise gerekli teknikleri belirleyebilecek ve malzeme seçimlerini yapabilecek, iç mekan tasarımı konusundaki teorik ve pratik bilgi ve becerilere sahip olan nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 


[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Temel sanat eğitimi çıktılarını iç mekan tasarımı alanında uygular.
2 İç mekan tasarımına ilişkin teknik çizim yapar
3 İç mekan tasarımına ilişkin malzeme bilgisi kazanır ve alanında uygular.
4 İç mekan tasarımına ilişkin konstrüksiyon bilgisi ve tekniklerini kazanır ve alanında uygular.
5 İç mekan tasarımına ilişkin kullanılan CAD-CAM teknolojilerini takip eder, kullanır ve uygular.
6 İç Mekan Tasarımı alanında iş güvenliği ilkelerini tanımlar ve uygular.
7 Alanında işletme yöneticiliği yapar.
8 İç mekan tasarımı alanında ürün tasarlama, üretme ve pazarlama sürecini analiz eder.
9 İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümser, alanında bilimsel ve etik değerlere uygun bir şekilde uygular.
10 Bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
11 Alanında yapılan akademik çalışmaları mesleki gelişimi için takip eder, mesleki iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilimsel ve sosyal etkinlikler düzenler.
12 Alanının gerektirdiği İleri Düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
"İç Mekan Tasarımı" programını tamamlayan mezunlarımız; mobilya fabrikalarında, iç mimarlık ofislerinde, endüstriyel tasarım bürolarında, restorasyon firmalarında proje elemanı olarak, mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim ve tasarım elemanı olarak, mimari model ve maket  yapım bürolarında ve bunun gibi sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör olarak istihdam edilebilirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Yatay Geçiş Yapılabilecek Programlar

 • İç Mekân Tasarımı 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Programlar    

 • El Sanatları ve Üretimi
 • Geleneksel Türk El Sanatları
 • Geleneksel Türk Sanatları
 • İç Mimarlık
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 • Mimarlık

[] Program Yapısı
İç Mekan Tasarımı Programı öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı 84' tür. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 120 olarak belirlenmiştir. İç Mekan Tasarımı Programı eğitim süresi 2 yıldır. 

Program Yapısı

Moda Tasarımı Programı öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 107’i seçmeli derslere ait olmak27’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Moda Tasarımı Programı eğitim süresi 2 yıldır. 

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar

Sınavlar; ara sınavları, mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları, yaz öğretimi sonu sınavları, ek sınavlar, muafiyet sınavları ve tek ders sınavları olmak üzere sekiz çeşittir. Sınavlar; yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sağlık, doğal afet ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen diğer mazeretleri nedeniyle bir dersin ara sınavına giremeyen öğrenciler; mazeretlerinin kabul edilebilmesi için aldıkları sağlık raporlarını veya diğer mazeret belgelerini, elden üç gün içerisinde, posta ile bir hafta içerisinde fakülte/yüksekokul sekreterliğine teslim etmek zorundadırlar. Rapor veya diğer mazeret belgeleri yapılacak olan ilk ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. Mazeret ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

Yarıyıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DVZ notu verilir ve bu öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınavından önce bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir. Bu öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına giremez.

 Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları ile birlikte daha önce ilan edilen esaslara göre hesaplanan dersin başarı notları ilgili öğretim elemanınca öğrencilere ilan edilir ve akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde internet ortamındaki listelere kaydedilir. Bu listelerin bir örneği bölüm başkanlığına imza karşılığı teslim edilir.

Yarıyıl sonu sınavları sonunda bazı derslerden FD notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu derslerin bütünleme sınavlarına girebilir. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavından FD alarak başarısız olduğu dersin bütünleme sınavı, dersin yarıyıl sonu sınavından iki hafta sonra yapılır.

Öğrenci, bütünleme sınavına girdiği dersi yaz öğretiminde alamaz. Bütünleme sınavına katılan öğrencinin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl sonu sınav notu yerine bütünleme sınav notu kullanılır. Herhangi bir dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrenci bütünleme sınavına da giremez. Yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve ek sınavlar Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır. 

Notlandırma esasları ve başarı koşulları

Eski yönetmelik öğrencilerinin; yarıyıl içindeki çalışmaları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notları, derse devamı, öğretim elemanının yarıyıl başında bölüm başkanlığına teslim ettiği ders planında gösterilen şekilde değerlendirmeye alınarak dersin başarı puanı ve harf notu takdir edilir.

 Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde belirlenir:

Başarı Puanı    Harf Notu         Katsayı Başarı             Derecesi Katılmayan Notlar

90-100              AA                   4.0                  Pekiyi                      YT Yeterli

85- 89               BA                   3.5                   İyi-Pekiyi                 YZ Yetersiz

80- 84               BB                   3.0                   İyi

75- 79               CB                   2.5                   Orta-İyi

65- 74               CC                   2.0                   Orta

60- 64               DC                   1.5                   Geçer-Orta

55- 59               DD                   1.0                   Geçer

45- 54               FD                   0.5                   Geçmez-Zayıf

44 ve aşağısı    FF                    0                      Çok Zayıf

EKS                 0    /                 Eksik

DVZ                 0  /                  Devamsız

MEKS              0  /                   Mazeretli eksik

Yeni yönetmelik öğrencilerinin; yarıyıl içindeki çalışmaları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notları, derse devamı, öğretim elemanının yarıyıl başında bölüm başkanlığına teslim ettiği ders planında gösterilen şekilde değerlendirmeye alınarak dersin başarı puanı ve harf notu takdir edilir.

Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Başarı Puanı     Harf Notu   Katsayı  Başarı Derecesi

90-100              AA                  4.00      Pekiyi

85- 89                BA                  3.50      İyi-Pekiyi

80- 84                BB                  3.25      İyi

70- 79               CB                   3.00      Orta-İyi

60- 69               CC                   2.50      Orta

55- 59                DC                  2.25      Geçer-Orta

50- 54               DD                   2.00      Geçer

40-49                FD                   1.50      Geçmez

39 ve asağısı    F                        0     /  Geçmez

EKS                   0     /  Eksik

DVZ                   0     /  Devamsız

                        MEKS                0     /  Mazeretli eksik

MUAF                0     /  yeterli

Ortalamaya Katılmayan Notlar

YT Yeterli

YZ Yetersiz                                                                                   

 Bir dersten başarılı olmak için, dersin başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir.

[] Mezuniyet Koşulları
İç Mekan Tasarımı Programından mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 84 olmalıdır. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 120 olarak belirlenmiştir. İç Mekan Tasarımı Programı eğitim süresi 2 yıldır. Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş olması gerekmektedir. Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci, ayrıca, mezuniyet için 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmiştir. 
[] Eğitim Türü
Tam zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.Ali EtemGÜREL
E-Mail:alietemgurel@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Filiz DURSUN
E-Mail:filizdursun@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRER
     tugbagurer@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Seymen ÇİFTÇİ
     seymenciftci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Çiğdem DURSUN
     cigdemdursun@duzce.edu.tr