[] Program Hakkında

Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı  2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren I. öğretim şeklinde eğitim-öğretime başlamıştır. Bu dönemde 40 öğrenci kontenjanına sahip olan bölüm, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında kontenjanı 50 öğrenciye çıkarılmıştır.


[] Amaç

Ormancılık, orman ürünleri endüstrisi ve çevresel düzenleme ile bunların etkileşimleri sonucu ortaya çıkan alanlarda; çağın ve teknolojinin gereklerini yerine getirerek, uygulama yetisi ile donanmış ara eleman yetiştirmek, ilgili sektörlerin gelişimine katkı sağlamak ve gereksinim duyulan ön lisans eğitimlerine öncülük etmektir. 
[] Hedef


Kurumsal gelişimi ve yetiştirdiği ara elemanlar ile alanında rol model olmak; 


* Ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknik konularda donanımlı, bu bilgileri orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, korunması ve işletilmesinde kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmek.

*Mevcut ormanların bakım, gençleştirilmesi ve iyileştirilmesi, verimsiz orman alanlarının verimli hale dönüştürülmesi ve mevcut ormanların korunması ve sürekliliğinin sağlanması konularında bilgi sahibi olan, teknik elemanlar yetiştirmek.

*Bilimsel bir anlayışla ormanın bir ekosistem olarak değerlendirebilen,

*Orman ve orman alanlarından sadece odun üretimi değil, çok yönlü yararlanma sağlayabilen,

*İletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın teknikerler yetiştirmek

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Mezun olacak öğrencilerin Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde “Orman Muhafaza Memuru” unvanı alması öngörülmektedir. Bunun yanında, ormancılık faaliyetlerinin yürütüldüğü özel sektör işletmelerinde, orman ürünleri üreten fabrikalarda, fidan üretimi yapan firmalarda “Orman Teknikeri” olarakta istihdam edilebilirler. 

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program önlisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.


[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Ormancılık ve Orman Ürünleri önlisans programı iki yıl süreli bir eğitimi kapsar. Programın öğretim dili Türkçe’dir.  Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.


[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Ormancılık sektöründe temel bilgilere sahip, alanıyla ilgili mevzuata uygun davranan, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alan, teknik konularda donanımlı, edindiği bilgi ve becerileri orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, ekolojik, ekonomik ve sosyal açıdan korunması ve işletilmesinde kullanabilen teknik elemanlar yetiştirmek


[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Ormanların sahip olduğu tüm ekolojik, ekonomik ve sosyal işlevler ile bu işlevler arasındaki ilişki ve etkileşimleri temel düzeyde kavrayabilme
2 Orman kaynaklarının korunması, dengeli kullanılması, süreklilik ilkesi gözetilerek yararlanmanın düzenlenmesi ve bilimsel planlamaya yönelik bazı teknikleri uygulayabilme
3 Ormancılıkla ilgili temel flora, fauna, ekosistem ve doğal kaynak bilgisi
4 Mevcut ormanların bakımı ve iyileştirilmesi, yeni orman alanlarının oluşturulması için ekosistem tabanlı müdahalelerde bulunabilme
5 Orman ekosisteminin doğasını ve varlığını biyotik ve abiyotik tehditlere karşı koruma amaçlı teknikleri uygulayabilme
6 Ormancılık ve orman ürünleri alanında uygulamaya dönük yeni teknoloji, cihaz ve yöntemleri kullanabilme
7 Ulusal ve uluslararası orman kaynaklarını ilgilendiren idari ve hukuki yapı politika belirleme ve planlama süreçleri, arz-talep ilişkileri, sosyo-ekonomik durum bilgisi
8 Ormancılık mesleğinin etik sorumluluğu çerçevesinde çevre ve iş güvenliği konularında bilgi ve duyarlılık kazanabilme
9 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları tanımlama, analiz ve çözüm önerisi geliştirebilme, sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve sorumluluğu altında çalışanları yönetme bilgi ve becerisini kazanma
10 Orman ürünlerinin üretimi, kullanım alanları, korunnması ve sürdürülebilirliği ile ilgili gerekli bilgi ve beceri
11 Meslek ahlakı ve toplumsal sorumluluk bilinci
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

İstihdam alanları;

Orman Genel Müdürlüğünde :

a-Orman İşletme Müdürlüklerinde, seyyar koruma ekiplerinde ve diğer görevlerde,

b- Orman İşletme Şefliklerinde, toplu, bölüm, seyyar ve sabit koruma ekiplerinde, üretim, depo ve silvikültür çalışmalarında ve diğer görevlerde,

c-Verilecek diğer işlerde,

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünde:

a-Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü başmühendisliklerinde,

b-Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü mühendisliklerinde,

c-Fidanlık müdürlüklerinde,

d-Fidanlık mühendisliklerinde,

e-Verilecek diğer işlerde,

Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğünde:

a-Milli parklar ve av-yaban hayatı başmühendisliklerinde,

b-Milli parklar ve av-yaban hayatı mühendisliklerinde,

c-Milli park müdürlüklerinde,

d-Milli park mühendisliklerinde,

e-Verilecek diğer işlerde.

f-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kurumlarda teknik ve idari görevler yaparlar. Özel sektörde de, özel ormancılık bürolarında, peyzaj firmalarında, özel fidanlıklarda,  ormancılık ile ilgili iş ve işlemler yapan diğer özel kuruluşlarda, orman ürünleri üreten fabrikalarda teknik eleman olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarının hazırlayacağı doğa, çevre ve ormancılık tabanlı projelerde etüt ve envanter çalışmalarında görev alabileceklerdir.


[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olmaları halinde Orman Fakültelerinin Orman Endüstri Mühendisliği ve Orman Mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimi görebilirler.


[] Program Yapısı

-  4 yarıyıl boyunca öğrenciler öğrenim planlarında belirtilen 120 AKTS kredili zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve yaz stajını tamamlamak zorundadır.

-  Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır,

-          Zorunlu staj 30 iş günü olup toplam 4 AKTS değerindedir. Öğrenciler zorunlu stajlarını Orman ve Su İşleri Bakanlığının Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimlerinde, fidanlıklarda, özel teşebbüse ait ormancılık bürolarında, orman ürünleri işleyen firmalarda yapabileceklerdir. Staj yapılabilecek kurumlar ile herhangi bir protokol imzalanmış değildir, öğrencilerin başvurması takdirde stajlarının kabul edileceğine dair bilgilendirme yapılmaktadır.

-          Ormancılık Meslek Yüksek Okulu Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı (OÜP) öğrencileri diğer meslek yüksekokul programları öğrencileri gibi, staj yapacakları iş yerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanan staj programları ile bir taraftan ormancılığa ve sanayiye yarar sağlarken diğer taraftan ormancılık ve sanayideki uygulamaları, gelişmeleri ve çalışma ortamlarında bulunmak suretiyle kendilerini geliştirmektedirler.


[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

[] Mezuniyet Koşulları

Meslek Yüksek Okulu öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden ilgili yönetmelik ve yönergelerde belirtilen esaslara göre başarılı olmuş, mezuniyeti için gerekli krediyi ve stajlarını başarıyla tamamlamış olmak gerekir.

AKTS kredi miktarı her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı eğitim süresi 2 yıldır. Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci, ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. AGNO' larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.AkifKETEN
E-Mail:akifketen@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAYI
E-Mail:mehmetdayi@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Kamile TIRAK HIZAL
E-Mail:kamiletirak@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Meslek Yüksekokulu Müdürü
     Prof. Dr. Akif KETEN
     akifketen@duzce.edu.tr

 • Müdür Yardımcısı
     Dr. Öğr. Üyesi Kamile TIRAK HIZAL
     kamiletirak@duzce.edu.tr

 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAYI
     mehmetdayi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Çağlar AKÇAY
     caglarakcay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ayhan AYTİN
     ayhanaytin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÖZYÜREK
     omerozyurek@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Nihan KOÇER
     nihankocer@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAYI
     mehmetdayi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Kamile TIRAK HIZAL
     kamiletirak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. İsmail KOÇ
     ismailkoc@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Dr. Öğr. Üyesi Kamile TIRAK HIZAL
     kamiletirak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. İlter BEKAR
     ilterbekar@duzce.edu.tr