[] Program Hakkında
Günümüz iş dünyası hızlı değişim ve gelişim süreci içinde olup, yeni işletme teorilerinin üretildiği ve uygulamalara yöneldiği bir duruma gelmiştir. Bu yapı içerisinde sekreterlik de sınırlı işler yapan ve tesadüfen kazanılmış bir meslek değil, organizasyon içinde kendisine belirlenen görevi yerine getiren bir sistematik yapıya dönüşmüştür. Büro yönetimi, işletmelerin ana işlevlerini daha düzenli ve etkin bir biçimde yürütebilmeleri için destekleyici ve tamamlayıcı nitelikte bir dizi hizmetlerden oluşan önemli bir faktördür. Öncelikle çağın gereksinimlerine uygun insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen Büro Yönetimi ve Sekreterlik programı, hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, yüksek düzeyde büro elemanları, büro yöneticileri ve yönetici asistanları yetiştirmektedir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı eğitimi, hem örgütlerin istedikleri bilgi ve beceriye sahip nitelikli meslek elemanı yetiştirmekte, hem de profesyonel sekreterlik ve yönetici asistanlığı mesleğinin klasik sekreterlik kavramının dışında yeni boyutlar kazanarak gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinin yönetim alanına yönetici asistanı yetiştirmeyi hedeflemektedir. Sanayi ve ticari gelişmelerin yaşandığı, gerek kamu gerekse özel işletmelerin arttığı bir ortamda yöneticilerin büro işlerini düzenleyebilecek bilgi ve beceriye sahip, değişen ve gelişen iş dünyası koşullarına uyum sağlayabilecek kişiler yetiştirmeyi planlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda; yönetim fonksiyonlarına göre büro hizmetini yerine getirebilecek, yöneticinin çalışmalarına ve kurum içi işleyişe etkin bir katkı sağlayabilecek uzman iş gücü için gerekli eğitim ve öğrenim vermeyi amaçlamaktadır. Dört dönemlik bir eğitim programını kapsayan program, giderek artan eğitimli büro elemanı şeklindeki iş gücü ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.
[] Amaç

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının misyonu; çağdaş, bilimsel düşünebilen, toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek, yaratıcı insanlar yetiştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için, hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimleri, iletişim ve dünya bütünleşmesi göz önüne alınarak programın sürekli güncel tutulması ve Uluslararası standartlara yükseltilmesi hedeflenmektedir.

[] Hedef

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının vizyonu; temsil ettiği işyerinin her şeyinden sorumlu olacak, yöneticisini aratmayacak bir donanıma sahip olan, küreselleşen ve büyük ölçüde dijitalleşmeye bağlı olarak değişip gelişen dünyada kendisini yenileyen, bilişim teknolojilerinin takipçisi ve uygulayıcısı, kamu/özel sektörün ihtiyaç duyduğu hizmeti sağlayacak, Çağdaş Büro Yönetimi konusunda bilgili ve bildiklerini uygulayabilen yönetici asistanlarının önemini ve vazgeçilmezliğini daha da arttırmayı sağlamaktır.
Özel ve Kamu sektöründe büro yönetimi ve organizasyonu, insan ilişkileri, yazışma-dosyalama, büro otomasyon sistemlerine hakim, modern protokol bilgilerine sahip, yönetsel karar alma ve analiz becerilerine sahip, yaratıcı, yenilikçi, değişimlere açık, inisiyatif kullanabilen çağdaş büro yönetiminin ihtiyaç duyduğu konularda bilgi ve becerileri ile işletme veya ofis yöneticilerine yardımcı olacak alanında uzman mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. İş dünyasının yönetim ve teknolojik gelişim hızına destek verecek büro yöneticilerini ve yönetici asistanlarını yetiştirmek bölümün hedefidir.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Büro yönetimi ve Sekreterlik önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

[] Programın Tanımı

Ülkemizde hızla değişen ve gelişen kamu ve özel sektör koşullarında yönetici ve yönetim işlerine destek ihtiyacı gittikçe artmaktadır.  Ofis düzeninin sağlanması, çeşitli yazışma ve telefon görüşmelerinin yapılması, toplantı yönetiminin sağlanması, ofis araçlarının kullanımı, gelen/giden evrak takibi gibi işlerin yapılabilen elemanlara ihtiyaç vardır.  Büro yönetimi ve Sekreter ünvanına sahip olan mezunlar  ‘mesleki yazışmalar,  on parmak klavye,  güzel ve etkili konuşma,  büro teknolojileri, protokol konularında temel bilgi ve becerilere sahip olurlar.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, kamu sektörü ve özel sektör işletmelerinin en önemli fonksiyonlarından biridir. Günümüz iş yaşamının, büro ve ofis hizmetlerinin daha etkin hâle getirilmesi için, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini en iyi şekilde kullanan ve bu alanda gerekli bilgi ve becerilerle donanımlı büro yöneticisi, ofis uzmanı, üst yönetim asistanı gibi pozisyonlarda çalışabilecek nitelikte elemana ihtiyacı vardır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bu niteliklerle elaman yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının amacı; hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, yazıları on parmakla ve bakmadan, süratle yazabilen, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, yüksek düzeyde büro elemanları, büro yöneticileri ve yönetici asistanları yetiştirmektir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanına ilişkin temel kavramları tanır ve kullanır
2 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirirler
3 Bürolarda yöneticinin ihtiyaç duyduğu zamanlarda toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemesi yapabilirler
4 Gerekli Mesleki yazışma ve gelen/ giden evrak takibi yapabilirler
5 Büro ortamında bulunan çeşitli araç ve gereçleri kullanabilirler
6 Büro yönetimi veYönetici asistanlığı alanı ile ilgili yeterli İngilizce dil yeterliliğine sahip olurlar.
7 Gerekli sorumluluk, meslek etiği, iş güvenliği ve işçi sağlığı bilgi ve becerisine sahip olurlar
8 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımları kullanabilirler
9 Gerekli iletişim bilgilerini etkili bir şekilde kullanabilirler
10 Türkçe Dilbilgisi kurallarını bilerek bunları gerekli çalışmalarında kullanırlar
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olurlar
12 Hızlı ve etkin bir şekilde on parmak klavye kullanabilirler
13 Temel ve iş / sosyal hukuk alanlarında bilgi sahibidirler
14 Yöneticilik kabiliyetlerini kullanarak sorunların çözümlerinde yaratıcı öneriler getirebilirler
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Hızlı değişen ve gelişen iş dünyasında iş imkânları çok geniş olan programımızdan mezun olan öğrencilerimiz hem özel sektör kuruluşlarında hem de kamu kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Program, kamu ve özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek, büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, yönetsel karar alma ve analiz becerilerine sahip ve yaratıcılık bilincinde büro yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. kamu Personeli Seçme Sınavı ile personel alan birçok Kurum Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı mezunlarını istihdam etmektedir. Bilgisayar kullanmayı bilen, ofis yönetme becerisine sahip, iletişim becerisi güçlü, mesleki yazışma bilgisi ile donatılmış mezunlarımız özel sektör kuruluşlarında da çalışabilmektedir. Bu programda, öğrenciler çağdaş büro yönetimi için gerekli olan bilgisayar ve diğer ofis araçlarını kullanabilecek şekilde eğitilmektedir. Programda sadece, teorik bilgiler değil, bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir.

Büro Yönetimi ve Asistanlık Programı mezunları; büro yönetimi konusunda birikimli, sorumluluk alma yeteneği gösterebilen, alınan karar ve sorumlulukları uygulayan ve kendisine verilen yetki sınırları içinde kararlar verebilen, yönetim kadrosu içerisinde yeri bulunan bir büro elamanı olarak görev yaparlar.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu bölümden mezun olanlar üniversitelerin aşağıda belirtilen dört yıllık (lisans) bölümlerine başvurabilirler;

 • Halkla İlişkiler,
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım,,
 • İşletme Bilgi Yönetimi,
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği,
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
[] Program Yapısı

Program 38 ders ve 120 AKTS kredisinden oluşur.

 

·         Her yarıyılda en çok 10 ders bulunur.

·         Meslek dersleri uygulama ağırlıklıdır.

·         3 ve 4’üncü yarıyıllarda en az 3 seçmeli ders vardır.

·         En az 30 işgünü olmak üzere staj zorunluluğu bulunmaktadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

[] Mezuniyet Koşulları

İki yıl sonunda toplam 120 AKTS nin tamamlanması, mezuniyet ortalamasının en az 2.0 olması ve 30 işgünü zorunlu stajını tamamlaması gerekmektedir.

AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı eğitim süresi 2 yıldır.

Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrencinin mezuniyet için  30 iş günü başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. GANO' larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Doç. Dr.EnginNAS
E-Mail:enginnas@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Nilgün EROĞLU
E-Mail:nilguneroglu@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Öğr. Gör. Nilgün EROĞLU
E-Mail:nilguneroglu@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Öğr. Gör. Nilgün EROĞLU
     nilguneroglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Fatma ALBAYRAK AKBAŞ
     fatmaalbayrak@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Öğr. Gör. Nilgün EROĞLU
     nilguneroglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Gamze ULUDAĞ
     gamzeuludag@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Öğr. Gör. Fatma ALBAYRAK AKBAŞ
     fatmaalbayrak@duzce.edu.tr