[] Program Hakkında
Arıcılık Programımız 2016-2017 öğretim yılında öğrenime başlamıştır ve 20 öğrenci kontenjanı kabul edilmektedir. Önlisans sonunda öğrencilerimiz 120 AKTS kredi tamamlayarak mezun olacaktır
[] Amaç
Modern arıcılık tekniklerinde uzman, olası sorunların çözümünde yaratıcı, kaliteli arı ürünleri üretimi ve benzer konularda yetenekli teknikerler yetiştirmek
[] Hedef
Arıcılık sektöründe istihdam edilecek alanında uzman, nitelikli tekniker yetiştirmek 
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Arıcılık Programı önlisans derecese (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi). Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

 Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

[] Programın Tanımı

Arıcılık, az bir sermaye ile toprağa bağlı olmadan yapılabilen, kısa sürede gelir getiren, bal, bal mumu, polen, arı sütü, propolis, arı zehiri, ana arı ve oğul gibi çeşitli ürünler sağlayan ve son yıllarda bütün dünyada çok önem verilen bir tarımsal uğraşı alanıdır. Bu doğrultuda Arıcılık Programı müfredatı ve uygulamaları sayesinde modern arıcılık kapsamında geniş bir bilgi birikimi ve bakış açısına sahip olan, problemleri kaynağında çözebilecek Arıcılık Teknikerleri yetiştirmeyi amaçlayan bir daldır. Bu sayede ülke çapında arıcılığın yaygınlaşması, modern arıcılık tekniklerinin geliştirilerek tarımsal faaliyetlere uyarlanması, nitelikli arı ürünlerinin elde edilmesi, sonuç olarak ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflerimiz arasındadır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Arıcılık ile ilgili sorunları tanımlayabilme ve çözebilme
2 Teorik bilgileri uygulamaya aktarabilme
3 Grup içi çalışmalarda uyumluluk gösterebilme
4 Mesleki bilgileri güncelleme
5 Konusu ile ilgili teknik ve teknolojileri takip etme
6 Mesleki etik kuralları bilme
7 Alanı ile ilgili bilgisayar yazılımları (programları) ile bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilmek
8 Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, alanı ile ilgili verileri tanımlayabilmek, toplayabilmek, analiz edebilmek, yorumlayabilmek ve çözüm önerileri geliştirebilmek
9 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak etkin kullanabilmek
10 Bir yabancı dili mesleki alandaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilmek
11 Atatürk Ilkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini bilmek, tarihsel olayların neden ve sonuçlarını irdeleyip değerlendirebilme
12 Arıcılıkla ilgili bir konuda bireysel ve/veya grup üyesi olarak belli bir konunun seçimi, konu ile ilgili literatür tarama, toplanan bilgileri sentezleyip yazılı hale getirme ve sunumunu yapabilmek
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Arıcılık Programı mezunları,  Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağlı Zirai Araştırma Enstitülerinin arıcılık istasyonlarında, çiftçi eğitim şubelerinde görev alabilecekleri gibi özel sektöre bağlı arı yetiştirme birimlerinde çalışabilirler veya kendileri arıcılık ve arı ürünleri yetiştiriciliği yapabilirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Arıcılık programı mezunları, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Ziraat Fakülteleri'ne devam etme imkanına sahiptirler.
[] Program Yapısı
Arıcılık Programı’ndan mezun olabilmek için her bir öğrenci müfredatta yer alan zorunlu ve seçmeli dersler içerisinden en az 120 AKTS almış ve senato tarafından belirlenen ders geçme kriterlerine göre başarmış olmalıdır.  Öğrencilerin ayrıca staj yapması zorunlur.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Bu alan "Öğretim Programı" bölümünde detaylandırılmıştır.
[] Mezuniyet Koşulları
Arıcılık Programı’ndan mezun olabilmek için her bir öğrenci müfredatta yer alan zorunlu ve seçmeli dersler içerisinden en az 120 AKTS almış ve senato tarafından belirlenen ders geçme kriterlerine göre başarmış olmalıdır. Bu AKTS'nin 12'si Ortak Zorunlu Dersler, 32'si Seçmeli Dersler, 76’sı ise Zorunlu Derslerden olmak zorundadır. Ortak Zorunlu Dersler Yabancı Dil - I / II, Türk Dili - I / II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I / II derslerinden oluşmaktadır. Bu koşulları yerine getiren her bir öğrenciye Ön Lisans Arıcılık Diploması verilir. Öğrencilerin ayrıca staj yapması zorunlur.
[] Eğitim Türü
Tam zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.Ali EtemGÜREL
E-Mail:alietemgurel@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Münir UÇAK
E-Mail:munirucak@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Münir UÇAK
     munirucak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Tuğçe ÇAPRAZLI
     tugcecaprazli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. SONGÜL BİR
     songulbir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Merve KAMBUR ACAR
     mervekambur@duzce.edu.tr