[] Program Hakkında
 • Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 2015-2016 akademik yılında 40 öğrenci alarak lisans eğitimine başlamıştır. Anabilim dalında yürütülen lisans programının eğitim dili İngilizcedir. Bir yıl hazırlık programı vardır. İngilizce yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler hazırlık programından muaf olur ve birinci sınıftan programa başlarlar. 2019-2020 akademik yılıyla beraber, 5 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi ile birlikte 6 öğretim elemanına sahiptir. 

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.

- Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.

- İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.

- Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Ölçme araç ve gereçlerini etkili bir biçimde kullanır.

- İngilizce öğretimine uygun yöntem ve teknikleri kullanır.

- Yabancı dil testleri geliştirir.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.

- Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.

Öğrenme Yetkinliği 

- Alanında yapılan akademik çalışmaları kişisel ve mesleki gelişimi için takip eder.

- Öğretmenlik mesleki yeterliliklerine ne derece sahip olduğunu irdeler.

- Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını anlatır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Yabancı dil olarak İngilizce öğrenme sürecinde kültürlerarası iletişimin önemine ilişkin düşüncelerini aktarır.

- Öğrencilerin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak uygun öğrenme stratejilerini seçer.

- İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.

- Toplumun ekonomik, sosyal, eğitimsel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir.

Alana Özgü Yetkinlik

- İngilizce öğretiminde kullanılabilecek materyal ve kaynakları eleştirel bir gözle değerlendirir.

- İngilizce öğretiminde kullanılabilecek yazılım ve teknolojik kaynakların uygunluğuna karar verir.

- Öğrencilerin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirir.

- İngilizce öğretim süreçlerini planlar.

- İngilizce öğretimine uygun ortamlar organize eder.

- İngilizcenin günlük yaşamda kullanılmasını geliştirecek özgün etkinlikler tasarlar.

- Yabancı dil testleri geliştirir.
[] Amaç
Misyonumuz

-ister canlı, ister yayın ortamında olsun hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmeyen 
-uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyan ve anlayabilen,
her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilen,
-deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayıp kullanabilen, 
-kendini akıcı bir şekilde ifade edebilen, 
-anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde ifade edebilen, 
-bir düşünceyi aktarmada sorun yaşadığında ifadelerini yeniden yapılandırabilen, 
-bağlama uygun bir üslupla ve dinleyenin önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak etkili ve mantıksal bir yapılandırmayla, açık, akıcı bir betimleme ya da karşıt görüş sunabilen, 
-uygun bir üslupla açık, akıcı metinler yazabilen, mesleki ya da edebi yapıt özetleri ve eleştirileri yazabilen, 
-gelecekteki profesyonel yaşamlarında mesleki tüm zorlukları aşabilecek öğretmen adayları yetiştirmektir
[] Hedef
Vizyonumuz
İngilizce Öğretmenliği lisans programının öncelikli amacı öğretmen adaylarının icra edecekleri mesleğin saygınlığını kavramalarını sağlamaya çalışmaktır. Yegane gayemiz Başöğretmenimizin 25 Ağustos 1924´te Öğretmenler Birliği Kongresi üyelerine seslenirken vurguladığı noktayı öğretmen adaylarımızın meslek hayatlarının çekirdeğine yerleştirmeleri ve Cumhuriyet´in kendilerinden "fikri hür, vicanı hür, irfanı hür nesiller" beklediği gerçeğini içselleştirmeleri adına en üst düeyde çaba göstermektir. Toplumun her kurumunun bir bütün halinde ayakta kalabilmesi için mensubu olacakları camianın ne denli hassas bir öneme sahip olduğunu kavrayan öğretmen adaylarımız,; disiplinlerarasılık kavramının önemine vakıf, çağın gerektirdiği donanıma sahip, alan uzmanlık bilgisini öğretmenlik meslek bilgisiyle başarıyla bütünleştirebilmiş, eleştirel düşünebilen, sorunlara çözüm odaklı yaklaşarak alternatifler üretebilen, gelişime açık ve temel değerlere bağlılıklarını her ne pahasına olursa olsun koruyabilen bireyler olarak bizleri farklı ortamlarda temsil edeceklerdir.

Öğrencilerimize alan eğitiminin yanı sıra yabancı dil öğretmenliğinin değişik boyutları ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgiler verilmektedir. Öğrenimlerinin son yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uygulama yaptırılarak edindikleri bilgileri pekiştirmeleri ve kendilerini öğretmenlik mesleğine daha hazırlıklı hissetmeleri sağlanmaktadır.
[] Eğitim Dili
İngilizce
[] Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İngilizce Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar. 
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Lisans derecesi
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Öğrenim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Üniversite Giriş Sınavı'nda başarılı olmak. 
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İngilizce Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
 
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Düzce Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir
[] Programın Tanımı
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 2015-2016 akademik yılında 40 öğrenci alarak lisans eğitimine başlamıştır. Anabilim dalında yürütülen lisans programının eğitim dili İngilizcedir. Bir yıl hazırlık programı vardır. İngilizce yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler hazırlık programından muaf olur ve birinci sınıftan programa başlarlar. 2019-2020 akademik yılıyla beraber, 5 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi ile birlikte 6 öğretim elemanına sahiptir.
​İngilizce Öğretmenliği Programı alana dair bütün teorik ve uygulamalı yönleri içermeyi ve öğrencileri çağdaş dil öğretim metotları ve teknikleri ile donatarak dil becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda yenilikçi, bilgili ve hatta yalnızca Türkiye'de değil dünyanın başka bir yerinde İngilizce öğretebilecek İngilizce öğretmenleri yetiştirerek kültürlerarası farklılıklara karşı farkındalıklarını da arttırmak amaçlanmaktadır. 

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 İngilizceyi iyi konuşur ve İngiliz Dilinin eğitimiyle ve pedagojik formasyonuyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2 Yabancı dil eğitimiyle ilgili öğretim programlarını, öğretim strateji, yaklaşım , yöntem ve tekniklerini içinde bulunduğu şartlara uyarlar ve ölçme değerlendirme bilgisini kullanır.
3 Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını, konu alanının özelliklerini v e kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji yöntem ve tekniklerini uygular.
4 Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda konuyla ilgili uygun materyal geliştirir.
5 Diğer İngilizce öğretmenleri ile uyumlu çalışır ve ortak kararlar alır, alanıyla ilgili organizasyonlara ve konferanslara katılır ve yabancı dil öğretimi alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını takip eder.
6 Kendini zayıf ve güçlü yönleriyle tanır ve özyeterlik konusunda çalışmalar yürütür, zayıf yönlerini geliştirir.
7 Yaşam boyu öğrenme özelliklerini hem hayatında uygular hem de öğrencilere kazandırır.
8 Ulusal ve evrensel değerleri yansıtır, öğrencileri bilinçlendirir.
9 Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulusal Ajansın burslarından yararlanarak ülke dışında Türkiye nin tanıtımı için çalışır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda İngilizce öğretmeni olarak görev yapabilirler. Mezun öğrenciler üniversitelerin hazırlık okullarında da okutman olarak görev alma şansına sahiptirler. Bunlara ek olarak resmi ve özel kurumlarda çevirmenlik gibi seçenekleri de bulunmaktadır.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı mezunlarının yüksek lisans,sonrasında da doktora yapma imkanı bulunmaktadır.
[] Program Yapısı
İngiliz Dili Eğitimi Lisans Programı, 61 ders ve toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Her yarıyılda öğretim programının %25'ini oluşturan seçmeli dersler sunulmaktadır.Seçmeli dersler ihtiyacı Anabilim Dalı tarafından açılan İDÖ kodlu derslerle karşılanmaktadır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ders tanımlarında belirtilmiştir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak  D. Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Konuyla ilgili olarak https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Sayfa/6866/yonetmelikler[] Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
[] Eğitim Türü
Alan derslerin dili İngilizcedir. Tam zamanlı normal eğitim verilir. 
[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ammar TEKİN
E-Mail:ammartekin@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KASİMİ
E-Mail:yusufkasimi@duzce.edu.tr
[] Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ammar TEKİN
E-Mail:ammartekin@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Ammar TEKİN
     ammartekin@duzce.edu.tr

 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Ammar TEKİN
     ammartekin@duzce.edu.tr

 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Osman DÜLGER
     osmandulger@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Timuçin Buğra EDMAN
     timucinbugraedman@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Davut PEACİ
     williampeachy@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KASİMİ
     yusufkasimi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Osman DÜLGER
     osmandulger@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ŞEN
     yusufsen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Ammar TEKİN
     ammartekin@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Dr. Öğr. Üyesi Yusuf KASİMİ
     yusufkasimi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Kübra YETİŞ
     kubrayetis@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Dila Şahzen ÇELEBİ