[] Program Hakkında

Dünyada gelişmekte olan ülkelerin en büyük sorunlarından biri sağlık sistemi ile ilgili sorunlardır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi bu sorunları aşabilme başarılarıyla ölçülmektedir. Gelişmiş olan ülkelerde sağlık sistemi ile ilgili problemler alanında iyi eğitim almış insan gücü ile çözümlenmektedir.  Ülkemiz sağlık sisteminin en büyük problemlerinden biri de acil sağlık hizmetidir. Acil sağlık hizmeti; geniş ve ayırt edilmemiş fiziksel, davranışsal bozukluk yelpazesinden başlayarak her yaş grubunda hastaları etkileyen rahatsızlıklar ve yaralanmaların aciliyet gerektiren yönlerinin önlenmesi, tanısı ve tedavisi için gereken bilgi ve beceriye dayalı bir hizmettir. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Hollanda, Finlandiya gibi gelişmiş ülkeler acil sağlık hizmetinin sunumundaki aksaklıkları ilk ve acil yardım konusunda eğitim almış ara elemanlarla çözümlemişlerdir.

Türkiye’de de acil sağlık hizmeti ve hastane öncesi verilecek sağlık hizmeti konusunda köklü değişimler yapılmaktadır. Bu değişimlerin başında tam donanımlı ambulansların hizmet vermesi gelmektedir. Ambulans hizmeti ve 112 acil yardım sistemindeki değişimler bu ambulanslarda çalışacak yetişmiş elemanlara olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Bu alanda diğer meslek elemanlarının yanı sıra sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yapacak ara elemana gereksinim artmıştır. Bu nedenle programdan yararlanacak öğrencilerin, yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan ve hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan, genellikle kritik durumdaki hasta ya da yaralılara ilk anda müdahale edebilecek bilgi ile donatılmış, temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı gerçekleştirebilen, ilk müdahaleleri tam donanımlı ambulansların hizmet vermesi ulaşmasını sağlayan etik kurallara uygun hareket eden yetkin birer “ilk ve acil yardım teknikeri” olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.

Programın öğrenim süresi iki (2) yıldır. 2. yarıyıl sonunda her bir öğrenci 30 iş gününü kapsayacak şekilde yaz stajı uygulaması yapacaktır.

Programdan mezun olabilmek için, öğrencinin ilk ve acil yardım ön lisans programında yer alan dersler ve uygulamalar(stajlar) ile yaz uygulamasından (yaz stajı) başarılı olması, toplam 120 krediyi tamamlaması zorunludur (Bkz. Ders Dağılımları). 

Programdan mezun olacak öğrencilerin; sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren ve farklılık yaratan, alanındaki bilgi ve becerilerini tıptaki yenilikler doğrultusunda sürekli güncelleyen, mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırılması da amaçlamaktadır. Öğrencilere teorik ve uygulama eğitimi birlikte verilecektir. Uygulamalar, hastanelerin acil birimlerinde ve 112 acil komuta merkezlerinde yapılacaktır.

[] Amaç

Sağlık alanında, uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim programları aracılığıyla, bilimsel, teknolojik, çağdaş değerler doğrultusunda, üstün bilgi ve beceri ile donatılmış, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan, topluma faydalı teknik elemanların yetişmesini sağlayarak, ülkemiz sağlık hizmetlerinin gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmaktır.

[] Hedef

İleri eğitim teknikleri kullanarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek eğitim standartlarına ulaşmak, ulusal ve uluslararası alanda saygın, tercih edilen, değişen koşullara uyum sağlayabilen, sorun çözme becerisine sahip üretken, çevresi ile etkin iletişim kurabilen, ekip çalışması yapabilen, toplumsal gereksinimler doğrultusunda mesleki yeterliliklere sahip ve ülkesine karşı sorumluklarını bilen sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesinde lider ve öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İlk ve Acil Yardım önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. 
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

İlk ve Acil Yardım Programına  YGS-2 puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınacaktır.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları tanıyarak acil bakım uygulayabilen, ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayabilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. Programın eğitim süresi dört yarıyıldır (Staj süresi dâhildir.). İkinci yarıyılın sonunda 30 iş günü staj yaptırılır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
2 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte sağlık hizmetleri alanındaki yazılım ve donanımı kullanır. Yazışmaları yapabilecek temel tabloları hazırlayabilecek ve mesleki sunumları gerçekleştirebilecek düzeyde Ofis programlarını kullanabilir.
3 İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahiptir. Türkçe yazılmış resmi ve teknik belgeleri okur, anlar ve gerektiğinde Türkçe metin hazırlar.
4 Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür.
5 İlk ve Acil Yardım Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulama bilgisine ve becerisine sahiptir.
6 Her yaş grubunda hastaları etkileyen rahatsızlıklar ve yaralanmaların aciliyet gerektiren yönlerini bilir.
7 Acil durumların tanısı ve tedavisi için gereken beceriye sahiptir.
8 Hümanistik ve bütüncül bakım yaklaşımı sergiler.
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olur.
10 Görev aldığı acil sağlık hizmeti veren birimlerinde ekip çalışmasını benimser.
11 Kritik durumdaki hasta ve yakınları ile etkili ve başarılı iletişim kurar.
12 Hasta ve yaralılara uygun ambulans hizmeti verir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Paramedik” unvanı ile çalışırlar. Sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yaparlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının Acil Servisleri, 112 Acil İstasyonları, 112 Komuta Kontrol Merkezleri, Özel Ambulans Hizmetleri vb. birimlerdir. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Paramedik (Sağlık Teknikeri) olarak atanabilmektedirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

İlk ve Acil Yardım programı öğrencileri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına geçiş yapabilirler.  

[] Program Yapısı

Türkiye’de de acil sağlık hizmeti ve hastane öncesi verilecek sağlık hizmeti konusunda köklü değişimler yapılmaktadır. Bu değişimlerin başında tam donanımlı ambulansların hizmet vermesi gelmektedir. Ambulans hizmeti ve 112 acil yardım sistemindeki değişimler bu ambulanslarda çalışacak yetişmiş elemanlara olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Bu alanda diğer meslek elemanlarının yanı sıra sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yapacak ara elemana gereksinim artmıştır. Bu nedenle programdan yararlanacak öğrencilerin, yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan ve hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan, genellikle kritik durumdaki hasta ya da yaralılara ilk anda müdahale edebilecek bilgi ile donatılmış, temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı gerçekleştirebilen, ilk müdahaleleri yapılmış hasta ve yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan etik kurallara uygun hareket eden yetkin birer “ilk ve acil yardım teknikeri” olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

İlk ve Acil Yardım Programından mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 20’si seçmeli derslere ait olmak üzere 101’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. İlk ve acil Yardım Programı eğitim süresi 2 yıldır. 
Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrencilerin ayrıca, mezuniyet için 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. AGNO' larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Doç. Dr.SerapBAYRAM
E-Mail:serapbulduk@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Hacer ALEMDAR
E-Mail:hacercetin@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Öğr. Gör. Dr. Ümit KILIÇ
E-Mail:umitkilic@duzce.edu.tr
[] Erasmus Koordinatörü
Öğr. Gör. Hacer ALEMDAR
E-Mail:hacercetin@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı V.
     Öğr. Gör. Hacer ALEMDAR
     hacercetin@duzce.edu.tr

 • Bölüm Başkanı
     Öğr. Gör. Hacer ALEMDAR
     hacercetin@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Öğr. Gör. Dr. Ümit KILIÇ
     umitkilic@duzce.edu.tr

 • Erasmus Koordinatoru
     Öğr. Gör. Hacer ALEMDAR
     hacercetin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hacer ALEMDAR
     hacercetin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Burcu YÖN
     burcuyon@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Fatma BOĞAN
     fatmabogan@duzce.edu.tr