[] Program Hakkında

Ülke genelinde Adalet Programı gelişimini sürdürmeye devam eden bir programdır. Mesleki eğitimin son yıllarda bir bunalım dönemine girdiği ülkemizde birçok ön lisans programı öğrenci alımına kapatılırken Adalet Programına büyük bir öğrenci ilgisi olduğu yapılan bilimsel çalışmalar ile tespit edilmiştir. Adalet Programına olan ilginin temelinde istihdam olanaklarının diğer ön lisans programlarına kıyasla belirgin bir biçimde gelişmiş olmasıdır.

Önceki yıllarda en çok ilgi gören ön lisans programlarında öğrenci sayısı azalmaya başlamıştır. Birçok MYO bünyesinde bulunan programlar ya öğrenci alımına kapatıldığı veya yeni programlarla takviye edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Buna karşın Adalet Programlarının sayısı giderek artarken, kontenjanlarının da tamamı ile dolduğu görülmektedir.

Öğrenci alınması düşünülen bu program Düzce Üniversitesinin diğer birimlerinde bulunmaması ve bu programın Batı Karedeniz İllerinde bulunan üniversitelerde yaygın olmaması ve ülke genelinde devlet üniversiteleri içerisinde %100’lük doluluk oranıyla talebin fazla olması programa ayrı bir önem kazandırmaktadır. Ayrıca Akçakoca’nın turizm bölgesi olması, Düzce’nin konumu itibariyle Ankara, İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlere yakın olması ve Asya – Avrupa arasındaki transit yol üzerinde olması sürekli gelişimine katkı sağlamasından öğrenci sürekliliğinin devam edeceği düşüncecisindeyiz.

  Programa öğrenci alınması durumunda bölgeye özellikle İstanbul’dan, Ankara’dan, Bursa’dan, Sakarya’dan ve Zonguldak’tan yoğun bir biçimde öğrenci gelmesi beklenmektedir. Bunun yanısıra Adalet bölümünün kontenjanlarının ülke genelinde devlet üniversiteleri içerisinde %100’lük doluluk oranına sahip olması ile değişen ve gelişen bir meslek eğitimi bağlamında bölümün avantajları ve geleceği göz önüne alındığında diğer illerden de ciddi bir öğrenci talebi beklenmektedir. 

[] Amaç
Toplumun tüm kesimlerinin yararına bilgi üreterek ülke çıkarlarını gözeten, hak ve özgürlüklerin savunucusu, toplumsal duyarlılığı yüksek, yetkin Adalet Personeli yetiştirmektir.
[] Hedef
Hukuk ve adalet alanlarında kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanı yetiştiren, akademik etkinlikler düzenleyebilen, bilimsel yayınlar yapabilen, öğrenciler tarafından öncelikli tercih edilen, bir program olmaktır.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Adalet önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Adalet Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler, “Adalet Önlisans Diploması”nı alarak,  “Adalet Meslek Elemanı” unvanını elde etmektedirler. 

[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
 Akçakoca Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adalet Programı, mesleki hayata hızla uyum sağlayabilecek, üst düzeyde performans gösterebilecek, hem seçkin hukuk bürolarında ve özel sektörde hem de adalet bürokrasisinde çalışabilecek yeterliliğe sahip profesyoneller yetiştiren bir programdır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu, Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanmak kaydıyla, adalet dairelerinde yazı işleri müdürlüğü yapabilir
2 Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu, , Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanmak kaydıyla, icra dairesi müdürlüğü yapabilir.
3 Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu, Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanmak kaydıyla, zabıt katipliği yapabilir.
4 Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu, Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanmak kaydıyla, ceza infaz kurumlarında müdürlük yapabilir.
5 Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu, ayrıca ilgili yönetmelik şartlarının yerine getirilmesi durumunda başta hukuk fakülteleri olmak üzere 4 yıllık programlara devam edebilir.
6 Adalet Meslek Yüksekokulu Mezunu, bir ofisin veya bir mahkeme kaleminin belgelerini takip edebilir.
7 Adalet Meslek Yüksekokulu Mezunu, hukuk uygulamasındaki sorunları analiz edebilir.
8 Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu, hukuk literatürünü takip etmeye eğilimlidir.
9 Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu, sivil toplum örgütlerinde, meslek örgütlerinde görev almaya eğilimlidir.
10 Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu, insan hakları ihlallerine karşı duyarlıdır.
11 Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu, çalışabileceği iş alanlarında kendisi için yeterli olabilecek seviyede bilgisayar bilgisine sahiptir.
12 Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu, iş hayatı gereklerine uygun yeterlikte muhasebe bilgisine sahiptir.
13 Adalet Meslek Yüksekokulu Mezunu, bir hukuk normunun uygulanmasında kolaylık sağlayabilecek yöntemler geliştirebilir.
14 Modern Türkiye Cumhuriyetinin kurumlarına ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı ve saygılı birey konumuna gelinir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
Hazırlanacak....

Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Adalet Programları özellikle Adalet Bakanlığı tarafından sayısı binlerle ifade edilen iş ilanları ile son yıllarda bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Adalet Programı mezunları başta Kamu sektörü olmak üzere kamu ve özel sektörün çeşitli kademelerinde çalışabilmektedirler. Kamu sektöründe başlıca pozisyonlar aşağıda sıralanmıştır.

a) Zabıt Kâtibi (Ceza Mahkemeleri, Hukuk Mahkemeleri, İhtisas Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Yüksek Yargı vb yargı kurumlarında)

b) Seçim Kâtibi (YSK, İl ve İlçe Seçim Kurulları)

c) İnfaz Kâtibi (Ceza İnfaz ve Koruma Müdürlüklerinde)

d) Denetimli Serbestlik Müdür/Müdür Yrd.

e) İcra Müdürü/Müdür Yrd.

f) İcra Memuru

g) İnfaz ve Koruma Memurluğu

h) Avukat Kâtibi (Avukatlık Bürolarında)

i) Noter Kâtibi (Noterliklerde)

j) Mübaşir

 

k) Kamu kurum ve kuruluşlarının genel idari hizmetler sınıfında

l) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirlikleri ve icra daireleri meslek elemanı olarak çalışabilmektedirler.

Kamu sektörünün yanı sıra özel sektörde de birçok alanda işletmelerin hukuki işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibi amacıyla istihdam edilebilmektedirler. Bu alanlardan başlıca aşağıda sıralanmıştır.

a)      Şirketlerin hukuk müşavirlikleri

b)      Gümrük Şirketlerinin hukuk bürolarında

c)      Avukatlık Bürolarında ve Hukuki danışmanlık şirketlerinde

d)     Özel kâtiplik hizmeti verilen işyerlerinde

e)      Turizm acentalar’ında ve turizm danışmanlık hizmetlerinde

f)       Emlak Bürolarında

Ayrıca Adalet programını bitirenler Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde hukuk fakültesine geçme imkânına sahiptirler. Bunun yansıra mezuniyetin ardından Açık Öğretim Fakültesi’nin iktisat, işletme ve kamu yönetimi bölümlerinin 3. sınıflarına doğrudan kayıt yaptırabilmektedirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler.
[] Program Yapısı
Programda okutulan toplam 120 AKTS den oluşan derslerin 12'si Ortak Zorunlu Dersler, 60'ı Seçmeli Dersler 48’si ise Zorunlu Derslerden olmak zorundadır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Meslek Yüksekokulumuzda bulunan Adalet Programında; öğrenci çalışma yüküne dayalı asgarî krediler ile başarılı olarak mezun olan öğrencilerin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler ve diğer ölçütler yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesinde belirlenmiş olan asgarî yeterlilikleri sağlayacak program yeterlilikleri tespit edilmiş olup, buna göre ders müfredatı oluşturulmuştur. Bu çerçevede programdan mezun olabilmek için mezuniyet şartı olarak her bir öğrenci müfredatta yer alan zorunlu ve seçmeli dersler içerisinden en az 120 AKTS almış ve senato tarafından belirlenen ders geçme kriterlerine göre başarmış olmalıdır. Her bir öğrencinin mezun olabilmek için alması gereken asgari 120 AKTS'nin 12'si Ortak Zorunlu Dersler, 32'si Seçmeli Dersler, 76’sı ise Zorunlu Derslerden olmak zorundadır. Ortak Zorunlu Dersler Yabancı Dil - I / II, Türk Dili - I / II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I / II derslerinden oluşmaktadır. Bu koşulları yerine getiren her bir öğrenciye Ön Lisans Adalet Diploması verilir. Öğrencilerin ayrıca zorunlu bir staj yapmasına gerek yoktur.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Dr. Öğr. ÜyesiArifGÜNGÖR
E-Mail:arifgungor@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Murat GEZİCİ
E-Mail:muratgezici@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Öğr. Gör. Murat GEZİCİ
     muratgezici@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Dr. Veysel BABAHANOĞLU
     veyselbabahanoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ercan YELMAN
     ercanyelman@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Şerife Büşra ÜMİT IŞIK
     sbusraumitisik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Murat GEZİCİ
     muratgezici@duzce.edu.tr