[] Program Hakkında
Bu program, öğrencilerin alternatif enerji kaynakları teknolojisi alanında bir uzman olabilmek için gerekli temel koşulları sağlar. İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) kapsamında, beşinci seviye meslek standartlarına dayalı olarak, işgücü piyasası ile meslek yüksekokulları ve mesleki teknik ortaöğretim kurumları arasında istihdama yönelik öğretim programlarının geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu kapsamda; sanayileşmiş ülkelerde, enerji sektörü için geniş bir istihdam olanağı sağlayan enerji ve elektrik bölümü altında yer alan Alternatif Enerji Kaynakları  Teknolojisi Programı, sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir.
Alternatif enerji kaynakları çoğunlukla karmaşık teknoloji uygulamaları ve bu uygulamaları yapabilecek eleman gereksinimini doğurmaktadır.  Bu programın amacı; ülkemizde çok önemli potansiyeli olan jeotermal, rüzgâr, güneş, biokütle ve ısı pompası gibi alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için gerekli olan bilgi ve beceriyi öğrencilere aktarmak ve nitelikli eleman yetiştirmektir. 

[] Amaç
Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programının misyonu; sektörün ihtiyaç duyacağı, alanı ile ilgili her türlü bilgi ve beceri donanımına sahip, takım ruhuna sahip, kendine güvenen, yeniliklerin takipçisi ve uygulayıcısı olan bireyler yetiştirmektir.
[] Hedef
Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programının vizyonu; alanında gerekli bilgi ve donanıma sahip ulusal ve uluslar arası arenada bulunduğu faaliyet alanına ve çalıştığı işletmeye katkı sağlayacak, yenilikler getirecek bireyler yetiştirerek yerel ve ulusal gelişime katkı sağlayan, bulunduğu çevreyle sürekli etkileşim içinde olan ülkemizdeki öncü programlardan biri olmak
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. 

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim vermekte olan bir önlisans programıdır. Programda sadece I.öğretim olmak üzere 30 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı program koordinatörünün onayı ile birlikte tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri ve seçmeli dersleri almak ve başarıyla geçmek zorundadır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Atatürk ilke ve inkılâpları konusunda bilgi sahibi olunması ve özümsenmesi
2 Türk dilini iyi kullanarak etkili iletişim kurabilmek ve meslektaşları ve müşterileriyle iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilmek
3 Temel işletmecilik ve kalite ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak
4 Temel matematiksel ve fiziksel konularda bilgi sahibi olmak
5 Temel mesleki çizimleri yapabilmek ve bu çalışmalarda bilgisayar destekli program paketlerinin kullanılabilmek
6 Gaz, ısıtma ve sıhhi tesisat alanındaki alet, makine ve araç gereci tanıma ve kullanabilme, iş kazaları ve güvenlik önlemleri konusunda bilgi sahibi olma, boru işçiliğini ve kaynakla parça birleştirmeyi uygulayabilmek
7 Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilmek ve otomasyon olanaklarını kullanılabilmek
8 Mevcut ve yeni yapılacak sistemlerin verimli çalışmalarını sağlayabilmek için gerekli görülen test, ölçüm, bakım, hata teşhisi, tamir ve koruyucu bakım bilgi ve becerisine sahip olmak
9 Jeotermal enerji kaynaklı ısı pompası tesisi projelendirebilmek ve tesis kurulumunu yapabilmek
10 Rüzgar enerjisi ölçümlerini yapabilmek, rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi yapan tesis projelendirebilmek ve kurabilmek
11 Güneş enerjisi ile elektrik üreten tesis projelendirebilmek ve yapabilmek
12 Güneş enerjisi ile sıcak su elden projeleri tasarlayabilmek ve yapabilmek
13 Proje hazırlama ve çizim yeteneklerine sahip olmak
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Teknolojik gelişmeler sanayinin her dalında ara eleman ihtiyacını doğurmuştur. Özellikle çağımız hızla enerji çağına doğru ilerlemektedir. Bundan dolayı enerji sektöründe çalışacak teknik elemanların enerji elde etme yöntemlerini, kullanımını, enerji geri dönüş sistemlerini… vs konularda donanımlı olmaları zaruridir. Mezuniyet sonrası elektrik, enerji firmalarında olduğu kadar tüketiciye ürün sunan her kuruluşta çalışma olanağı bulmaları mümkün olmaktadır. Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü(PİGM),Maden Teknik Arama Enstitüsü(MTA),Elektrik İşleri Etüd İdaresi(EİE),EÜAŞ, TEİAŞ, DSİ, TKİ, TTK; TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TAEK sayılabilir.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
 İki yıllık bir eğitim sürecinin ardından, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile üniversitelerin ilgili 4 yıllık bölümlerine geçiş yapılabilmektedir.
Bu program mezunlarının dikey geçiş yapabileceği programlar ise şunlardır:
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Fizik

[] Program Yapısı
Program 33 ders ve 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır.
I. Yarıyılda 9 ders, II,III,IV. Yarıyılda 8 ders bulunmaktadır.
Öğrenciler  III. Ve IV. Yarıyıllarda açılan gruplardan 2 şer tane olmak üzere 4 seçmeli ders seçme hakkına sahiptir.
Alternatif enerji kaynakları teknolojisi programı öğrencileri 30 iş günü staj yapmak zorundadırlar.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programı öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 100, bunun 20’si seçmeli derslere aittir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Programın eğitim süresi 2 yıldır.

Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci,  Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. 
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programı öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 100, bunun 20’si seçmeli derslere aittir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Programın eğitim süresi 2 yıldır.

Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci,  Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. 
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.Kazım ÖzkanERTÜRK
E-Mail:ozkanerturk@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. İsmail GÜL
E-Mail:ismailgul@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Öğr. Gör. İsmail GÜL
     ismailgul@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Yeliz BAŞ
     yelizbas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Dr. Nalan BARAZ
     nalanbaraz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. İsmail GÜL
     ismailgul@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Sevda MERT
     sevdamert@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Öğr. Gör. Dr. Nalan BARAZ
     nalanbaraz@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Öğr. Gör. İsmail GÜL
     ismailgul@duzce.edu.tr