[] Program Hakkında

Dünyada özellikle 1980'li yıllardan sonra, endüstriyel ürünlerin tasarım ve üretiminde köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Gelişen ve değişen dünya pazarlarında teknolojinin ilerlemesiyle, endüstriyel ürünlerin nitelik ve işlevlerinde de önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Hızla gelişen teknoloji ve sürekli değişen pazar koşulları, daha ekonomik ve kaliteli ürünler isterken; müşteri beklentileri ise daha esnek ve çok işlevli ürünler yönünde gelişmiştir. Müşterilerin hızla değişen istekleri ve yoğun pazar rekabeti sonucu, ürün ömürleri çok kısalmıştır.

Böylesine çetin koşullar karşısında alışılmış tasarım ve imalat teknolojileri yetersiz kalmış, bu ihtiyacı gidermek üzere yeni kavram ve yöntemler doğmuştur. Bunlardan biri de endüstriyel otomasyon kavramıdır. Endüstriyel otomasyon kavramı, özellikle tasarım felsefesini ve mühendislik eğitimini etkilemiş, endüstriyel teknoloji üretimi ve mühendislik eğitiminde önemli değişikliklere neden olmuştur.

Ürün tasarımı, sistem dinamiği ve akıllı kontrol, üretim süreçlerinin gözlemlenmesi, modellenmesi ve kontrolü, hareketli robot sistemleri, kuvvet elektroniği, mikro sistem tasarımı ve uygulamaları, endüstriyel kontrol tasarımı, algılayıcılar ve robot sistemleri, görüntü işleme, yapay sinir ağları, yapay zekâ ve sanal gerçeklik gibi alanlar, savunma sanayi, otomotiv ve tekstil sektörleri endüstriyel otomasyonun ilgi alanlarından başlıcalarıdır. Bu alanda yer alan programlardan bir tanesi, Mekatronik programıdır. Bu programdan mezun olan öğrenciler; Mekanik, elektrik - elektronik ve bilişim teknolojilerinden oluşan sistemlerin; kurulum, bakım, onarımını yapar ve çalışır durumda kalmasını sağlar. Mekatronik programının uygulama alanları arasında; otomotiv sanayi, boya ve kimya sanayi, bilgisayar destekli tasarım ve üretim yapan tesisler, tıbbi cihaz endüstrisi, ağaç endüstrisi, makine parçası imalat endüstrisi, savunma sanayi, seri üretim tesisleri fabrikalar ve her türlü endüstriyel otomasyon sistemleri yer almaktadır. Mekatronik programından mezun olup bu uygulama alanlarında çalışan  öğrenciler;

 - Temel elektrik – elektronik işlemlerini yapmak,

- Hidrolik pnömatik devre çizmek ve devre kurmak,

- Temel el becerisi işlemlerini yapmak,

- Mekanizmaların, arıza ve bakımını yapmak,

- Otomatik kumanda sistemlerini kurmak, arıza takibi ve bakımını yapmak,

- Bilgisayarda modelleme ürünlerin resmini çizmek,

- Programlanabilir kumanda sistemlerini kurmak, arıza takibi ve bakımını yapmak,

- Otomasyon sistemi programlamak,

- Robot sistemlerini kontrol etmek,

- Endüstriyel veri izleme programlarını kullanmak,

- Yabancı dilde süreli yayınları ve internet kaynaklarını takip etmek,

- İş organizasyonu yapmak gibi görevler üstlenirler

[] Amaç

Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çagdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

[] Hedef

Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye'de ve dünyada taninmiş ve ilk sıralarda tercih edilen; takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite, sanayi ve toplum işbirliğini sağlamada öncü; geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan; evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir program olmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mekatronik önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Çağımızın yeni ve popüler bilimi olarak kabul edilen mekatronik; makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin bir araya geldiği; yazılım ve kontrol mühendisliği konularını da aynı çatı altında toplayan disiplinler arası bir kavramdır. Mekatronik Programı; sanayi ve ticari iş alanlarında kullanılan mekanik, hidrolik-pnömatik, elektrik veya elektronik tabanlı veya bilgisayar kontrollü tüm araç, gereç, ekipman, donanım ve donatım sistemlerinin üretiminde gereken ve bu teknolojik yapıların tanıtımı, dizaynı, kurulumu, kullanımı, bakımı, tamiri ve geliştirilmesi konularında, yetenekli, bilgili ve belli mesleki becerilere sahip; teknik insan gücü yetiştirmektedir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
2 Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3 Problemleri saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4 Endüstriyel uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5 Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
7 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
10 Mesleki alanda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 Teknik resim kurallarını, ilgili tanım ve kavramlar konularında temel bilgi ve becerileri bilir ve uygular.
12 Endüstriyel çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir
13 Kalite güvencesi ve standardizasyon hakkında bilgi sahibi olur ve işlemleri yürütme becerisi kazanır. Aynı zamanda, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
14 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; endüstriyel uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Programdan mezun olacak öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Elektrik-Elektronik ölçme, bilgisayarda programlama, mikrodenetleyiciler, programlanabilir denetleyiciler, hidrolik-pnömatik, mekanizmalar, kontrol sistemleri, devre analizi, endüstriyel robotlar gibi ) derslerde teknolojinin çok değişik ortamlarda kullanımıyla ilgili bilgi ve becerilerle donatılacaklardır. Mekatronik ön lisans programından mezun olan öğrenciler, “Mekatronik Teknikeri” unvanı alabileceklerdir. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; kamu ve özel sektör kuruluşlarının endüstriyel otomasyon, bina otomasyonu, otomotiv, üretim, robotlar, kontrol sistemleri ya da bakım onarım gibi servislerinde ihtiyaç duyulan teknik personel açığını doldurabileceklerdir.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, lisans programlarına devam edebilirler. (Teknoloji Fakültesi veya Mühendislik Fakültesi)
[] Program Yapısı

Programda seçmeli ve zorunlu olarak 45 ders bulunmaktadır.
Program,120 AKTS kredisinden oluşmaktadır.
Her yarıyılda en çok 9 ders bulunur.
Meslek dersleri uygulama ağırlıklıdır.
III ve IV.’üncü yarıyıllarda  toplam 8 seçmeli ders vardır.
En az 30 işgünü olmak üzere staj zorunluluğu bulunmaktadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Mekatronik programından mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı 7'sı seçmeli dersler olmak üzere toplamda 100'dür. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 120 olarak belirlenmiştir. Mekatronik programı eğitim süresi 2 yıldır.     

Öğretim programlarında gösterilen derslere devam edip tamamından başarılı olmuş, bu Yönetmenlik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci, Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 30 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. AGNO' larının en az 2.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olması gerekir.
   
 

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Doç. Dr.EnginNAS
E-Mail:enginnas@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Kudbeddin ARGUN
E-Mail:kudbeddinargun@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Öğr. Gör. Kudbeddin ARGUN
     kudbeddinargun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KENDİRLİ
     oguzhankendirli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Dr. Sabri UZUNER
     sabriuzuner@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Gültekin ÇAKIR
     gultekincakir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Sıdıka YILDIRIM GÜLTEKİN
     sidikayildirim@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KENDİRLİ
     oguzhankendirli@duzce.edu.tr