[] Program Hakkında

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, eğitim ve öğretim hayatına 2013-2014 eğitim- öğretim yılında başlamıştır. Oldukça yeni olan bölümümüzde toplam dört anabilim dalı bulunmaktadır. Bunlar: Prehistorya Anabilim Dalı, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı ve Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı’dır. Arkeoloji Bölümü'nün akademik kadrosu;Prof. Dr. Emre Okan (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Bölüm Başkanı) Doç. Dr. Ahmet Bilir (Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı),  Doç. Dr. Hande Bulut  (Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı), Doç. Dr. Yasemin Yılmaz ) (Prehistorya Anabilim Dalı)  Dr. Öğr. Üyesi Nurperi Ayengin (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı) Dr. Öğr. Üyesi Safiye Aydın (Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı) olmak üzere toplamda 6 öğretim üyesinden oluşmaktadır. Bölümümüzde Arkeolojik araştırmalara yönelik analizlerin yapılmasında kullanılan dört adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

[] Amaç

Programın amacı, uygarlıkların nasıl geliştiklerini ve günümüze kadar geçirdikleri aşamaları bilimsel olarak değerlendirebilen; toplumsal kalkınmanın, tarihsel çevre ve kültür değerlerini koruyarak mümkün olabileceğine inanan, edindiği bilgileri toplumda kültür mirasını koruma bilincini oluşturmak ve geliştirmek için kullanabilen, arkeolojide hızla gelişen yeni bilimsel ve teknolojik yöntemleri uygulayabilen; araştırmacı, gelişmeye açık, üretken ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.


[] Hedef

Arkeoloji Bölümü’nün hedefi, Prehistorya Anabilim Dalı, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı ve Ortaçağ Arkeolojisi Anabilim Dalı ve arkeoloji bilimine katkıda bulunan Arkeoantropoloji, Arkeobotanik ve Arkeozooloji gibi alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalara katkı sağlamak; sağladığı bu katkıyla lisans düzeyinde öncü bir konuma ulaşmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Arkeoloji lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.


Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (AGNO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Arkeoloji lisans programının amacı; bilinçli, analitik ve eleştirel bakış açısına sahip, toplum sorunlarına duyarlı, doğru çalışma ve düşünme alışkanlıkları geliştirmiş, etik değerleri gözeten, gerek toplumsal gerekse meslek yaşamında karşılaştığı sorunları irdeleyip çözümler üretebilen, araştırmacı bireyler yetiştirmek ve onları kamu ve özel sektörlerde çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Arkeolojinin temel ve güncel düzeydeki bilgilerine bir arada sahip olma
2 Arkeolojinin kuramsal ve Uygulama becerilerini arazide uygulayabilme
3 Arkeolojik verileri ve materyalin dönem, stil ve kronolojik sorunlarını ayırt edebilme
4 Arkeolojik verileri görsel ve sözel olarak teknolojik altyapıyı da kullanarak kayıt altına alabilme
5 Arkeolojik sorunların çözümünde bireysel çalışma ve bağımsız karar verme yetkisine sahip olma
6 Students will be able to make independent decisions and studies during the analysis of the archaeological problems
7 Arkeolojide edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirip yorum getirebilme ve tarih, antropoloji, mimarlık vb farklı bilimsel disiplinlerin verilerini arkeolojik sorunları çözmede kullanabilme
8 Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları tarayabilme, kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı
9 Temel düzeyde İngilizce bilgisi edinerek alanındaki bilimsel çalışmaları izleyebilme ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilme
10 Arkeolojik uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları kullanabilme
11 Arkeolojik verilerin yazılı ve görsel olarak değerlendirildiği depo/laboratuar ortamında disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme.
12 Arkeolojik materyalin korunmasını ve topluma tanıtımını turizm ve çevre ilişkisi içinde yapabilme.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

Arkeoloji Bölümü'ne ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri-Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Bu bölümün mezunları, üniversitelerin arkeoloji bölümlerinde araştırmacı olarak, yeni üniversiteler ve  YÖK tarafından açılan Öğretim Elemanı Yetiştirme Programları (ÖYP) ile akademik alanda çalışmak dışında, Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB) ile Kültür ve Turizm  Bakanlığı tarafından KPSS sınavı ile devlet bünyesinde, görsel ve yazılı basında, özel kuruluşların kültür ve turizmle ilgili birimlerinde, özel müzelerde çalışma olanağı bulabileceklerdir. 

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Arkeoloji  programından mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

[] Program Yapısı

* Arkeoloji lisans programı toplamda; zorunlu dersler kredi toplamı 119, seçmeli dersler kredi toplamı 36 olmak üzere 155 yerel ve 240 AKTS kredisine sahip derslerin örgün öğrenim bazlı olarak öğrencilere aktarılacağı bir program olarak düzenlenmiştir
* Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
* Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. 
[] Mezuniyet Koşulları

Arkeoloji bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 36’sı seçmeli derslere ait olmak 155’dir, AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Arkeoloji bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Yarıyıl ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin seçmeli olarak bitirme tezi hazırlamaları önerilmektedir.[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.DuyguEKİNCİ[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. EMRE OKAN
E-Mail:emreokan@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. Hande BULUT
E-Mail:handebulut@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. EMRE OKAN
     emreokan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yasemin YILMAZ
     yaseminyilmaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ahmet BİLİR
     ahmetbilir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Nurperi AYENGİN
     nurperiayengin@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Doç. Dr. Hande BULUT
     handebulut@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Ayşegül AKIN ARAS
     aysegulakin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Safiye AYDIN
     safiyeaydin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ezgi HAMAMCI
     ezgihamamci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hatice BOZKURT TÜRK
     haticebozkurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Elif ÖZTÜRK
     eliftaskin@duzce.edu.tr