[] Program Hakkında

Gıda Teknolojisi Programı, 2011-2012 akademik döneminde uygulanmaya başlayan İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi) projesi kapsamında, bilimin evrensel ilkeleri, Avrupa Birliği ve Yükseköğretim yeterlikler çerçevesi, mesleki ve teknolojik gelişmeler ile Yükseköğretim Kurumları’nın ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanmıştır. Programda uygulanan meslek dersleri, modüller ve seçmeli dersler belirlenirken; sektör talepleri, bölgesel ihtiyaçlar, eğitim kurumunun koşulları ve öğrenci yönelimleri ve talepleri dikkate alınmıştır.
Öğrencilerimiz 2 yıl sonunda 120 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik, uygulamalı, zorunlu ve seçmeli olup, uygulamalar ve stajlar için resmi ve özel kurumlar ile işbirliği yapılmaktadır.
Programın en önemli özelliği tüm gıda sektöründe çalışabilecek bireyleri yetiştirebilme zenginliğine sahip ders çeşitliliğinin olması, lisans tamamlayacak öğrencilere farklı dallardan birini tercih ederek seçmeli dersler yoluyla istediği dalda yetişme şansı tanımasıdır. Program teorik derslerin yanı sıra mesleki eğitimin temeli uygulamalı dersler açısından zenginleştirilmiştir.
Gıda Teknolojisi Programı meslek liseleri “gıda” mezunları ve lise mezunu tüm öğrenciler tarafından tercih edebilirler. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının; Gıda alanlarından mezun olanlar, Gıda Teknolojisi Programı’na “Sınavsız Geçişle” yerleşebilirler. Gıda Teknolojisi Programı Türkçe yürütülmektedir.

[] Amaç

Değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda, toplumu gıda sektörü konusunda aydınlatan, eğitim ve araştırma becerilerine sahip, alanın ara eleman ihtiyacını karşılayacak Gıda Teknikerleri yetiştirmek.

[] Hedef

Türkiye’nin kendi alanında ilk kuruluşu olmanın bilinci ile gıda bilimi, gıda teknolojisi ve gıda güvenliği bağlamında endüstrinin, kamunun ve tüketicinin değişen gereksinimlerini algılayan ve karşılayan, ülke ve dünya ölçeğinde tanınan bir paydaş olmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gıda Teknolojisi önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Gıda Teknolojisi Programı, gıda hammaddeleri ve gıdaların bileşimi, gıda işleme, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olan, bu bilgi birikimi ile gıda sanayiinde üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarında “Gıda Teknikeri” ünvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştiren bir programdır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Bakış açısı ve ufku geniş, yaratıcılığı ortaya çıkmış, bilimsel ve teknik alanlarda üretken ve güncel bilgileri takip edebilme yeteneğine sahip olmak
2 Gıda ürünlerinin üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
3 Gıdaların fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlayabilme yeteneği kazanmak
4 Bireysel olarak çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüvenine sahip olmak
5 Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olmak
6 Ekonomik, fonksiyonel ve piyasada rekabet edebilir ürün üretme konusunda bilgi ve beceri kazanmak
7 Gıda işleme ilkeleri ve gıda endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
8 Gıda laboratuvarlarında gıda güvenliği analizleri ve kalite-kontrol için gerekli cihazları kullanabilmek
9 Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
10 Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
12 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Gıda Teknolojisi Programı Mezunları "Gıda Teknikeri" ünvanı ile aşağıdaki belirtilen yerlerde çalışabilmektedirler

Kamu kurum ve kuruluşlarından;

-          Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı Kontrol Laboratuvarı,

-          Hıfzısıhha Enstitüsü,

-          Belediyeler,

-          İl Sağlık Müdürlükleri,

 

Özel sektör ve sanayide;

-          Su ürünleri ile sebze ve meyve ürünlerinin işlendiği ve depolandığı işletmelerde,

-          İçme, kullanma, sanayi sularının işlendiği firmaların laboratuvarlarında,

-          Et / süt ürünleri işletmelerinde,

-          Şekerli ve unlu gıda ürünlerinin üretildiği işletmelerin gıda kalite kontrol merkezlerinde,

-          Çevre koruma laboratuvarları ve ilaç işletmelerinde

-          AR-GE laboratuvarı olan firmalarda

-          Gıda Pazarlama ve Perakende Sektöründe

-          Otel ve Restoranların Yiyecek –İçecek Bölümlerinde 

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM’nin düzenlediği DGS ( Dikey Geçiş Sınavı)’ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin “Gıda Mühendisliği”, “Kimya”, “Beslenme ve Diyetetik”, “Bitki Koruma” ve “Tarımsal Biyoteknoloji” Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

[] Program Yapısı
Gıda Teknolojisi Programın amacı, gıda hammaddeleri ve gıdaların bileşimi, gıda işleme, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olan, bu bilgi birikimi ile gıda sanayiinde üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarında “Gıda Teknikeri” ünvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Gıda Teknolojisi programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Dr. Öğr. ÜyesiArifGÜNGÖR
E-Mail:arifgungor@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül MUTLU İNGÖK
E-Mail:aysegulmutlu@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül MUTLU İNGÖK
     aysegulmutlu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Nihal DURMUŞ
     nihaldurmus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Murat TEKBAŞ
     murattekbas@duzce.edu.tr