[] Program Hakkında

Düzce Üniversitesi Akçakoca Meslek Yüksekokulunda 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ön lisans düzeyinde kurulan ve aynı yıl ilk öğrencisini alan Bilgisayar Programcılığı Programı, insan-teknoloji-bilgi ilişkilerine, yazılım sektörü açısından bakma yollarını bilen ve uygulayabilen bireyler yetiştirmek amacındadır.

Tüm dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de Bilgisayar Programcılığı hızla gelişen ve birçok iş koluna uygulanabilen bir meslektir. Öğrenciler, donanım, yazılım ve her türlü sorunun çözümü için çıkarılması gerekli olan algoritmaların matematiksel alt yapısını da içeren laboratuvar olanaklarıyla donatılmış uygulama ağırlıklı bir öğrenim görmektedirler. Bölümde, yazılım uygulamalarını geliştirebilmek için gerekli algoritmalar, sistem analizi ve tasarımı, bilgisayar ağ sistemleri, internet programcılığı, veri tabanı yönetim sistemleri gibi mesleki dersler ağırlıklı olarak verilmektedir. Ayrıca Matematik, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri ve Grafik Animasyon derslerinde ise, sektöre yönelik tasarım ve uygulama öğretileri için gerekli güçlü matematik tabanlı yazılımlar kullanılmaktadır.

Mesleki Uygulama ile ilgili öğrencilerimizin çalışabileceği, karşılıklı olarak protokollerinin yapıldığı yazılım sektöründeki çözüm ortaklarımız bulunmaktadır.

Bilgisayar Programcılığı Programı giriş, sayısal puan hesaplamasıyla yapılmaktadır. Meslek liselerinden ilgili bölüm mezunları sınavsız geçiş haklarını kullanarak bölümümüze gelebilmektedirler.

[] Amaç

Ülkemizin teknoloji, bilişim ve yazılım sektörlerinin gereksinimi olan nitelikli yetişmiş insan gücüne katkıda bulunmak, bilgili ve iş ortamlarında hemen verim alınabilecek öğrenciler yetiştirmek misyonumuzu oluşturmaktadır.

[] Hedef
Ulusal ve uluslararası üniversiteler arasında ön lisans seviyesinde en kaliteli bilgisayar teknolojileri eğitimi veren Meslek Yüksekokulları arasına girmek vizyonumuzu oluşturmaktadır
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Programcılığı önlisans derecesi (associate degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, ön lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sistemiyle olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYS tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler.
 
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Ön Lisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
 
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Bu program; bilgisayarı oluşturan elektronik bileşenleri ve bu bileşenler arasındaki ilişkileri, bilgisayar programlama konularını ve bilgisayar sistemlerinin analiz ve tasarım süreçlerinde kullanılan teknikleri kapsamaktadır. Donanım, yazılım ve bunlara ilişkin yöntemleri içeren bu programda, bilgisayar programlama konularına özel önem verilmektedir. Bilgisayar Teknolojileri programı, bilgisayar ve yazılım endüstrisinin günümüzdeki ve gelecekteki durumuna yönelik bilgilerle ve  bilimsel yöntemler ışığında nitelikli, mesleki bilgi ve mesleki yabancı dil ile donanımlı, sorumluluk taşıyabilen, sorunlara kolayca çözüm üretebilen özgüveni tam, iş ahlakına sahip, değişimlere ve gelişmelere açık, sektörün ve toplumun ihtiyaç duyduğu kalitede eğitimli bireyleri yetiştirme amacını taşıyan bir programdır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve daha ileri düzeydeki ders-uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen alanlardaki bilgi ve becerilere sahip olur ve o alandaki temel kavramları kavradığını gösterir.
2 Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir.
3 Bilgisayar Programcılığı alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilir; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini gösterir.
4 Bilgisayar Programcılığı alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir ve takım çalışması yapabilir.
5 Bilgisayar Programcılığı alanında gerekli sistem programlarını kurup, ayarlarını yapabilme bilgi ve becerisine sahip olur.
6 Bilgisayar Programcılığı alanında bağımsız olarak öğrenebildiğini ve öğrendiklerini uygulayabildiğini gösterir.
7 Bilgisayar Programcılığı alanıyla ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirir ve denetler.
9 Alanında yeterli olacak düzeyde genel ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olur.
11 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren birçok kurumun teknolojik projeler geliştirme, yazılım geliştirme, internet web siteleri geliştirme, network kurulumu ve sürekliliğini sağlama görevlerinde çalışabilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'nda başarılı olup tercihlerini yapan öğrenciler, tercih ettikleri okullarda kontenjan sıralamasına
girebildikleri taktirde lisans seviyesine geçebilirler.
[] Program Yapısı

Program 35 ders ve 120 AKTS kredisinden oluşur.

Her yarıyılda en çok 11 ders bulunur.

3 ve 4’üncü yarıyıllarda ikişer seçmeli ders vardır.

En az 30 işgünü olmak üzere staj zorunluluğu bulunmaktadır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 120 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Eğitim Türü
Bu program tam zamanlıdır.
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Dr. Öğr. ÜyesiArifGÜNGÖR
E-Mail:arifgungor@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Fatih İLKBAHAR
E-Mail:fatihilkbahar@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Fatih İLKBAHAR
     fatihilkbahar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Emrah MERCAN
     emrahmercan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Serdar ARPACI
     serdararpaci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Erdi YALÇIN
     erdiyalcin@duzce.edu.tr